De tweete Advent

vun Ewald Eden


Tweekersen-Sönndach is vandoach —
dor much ikk wat to särgen,
twee Luchten brannen, gannskeen Froach,
inmirden grööne Dannen …
dat lett so freedelk — oahn Gelaarm —
inmirden van de Weltens Kollt
lett dat so schulich un so waarm,
un sächt us, Winachten is bold.
Loat disse Dach denn saacht verstrieken,
loat buten Huus de Olldachswelt —
du spöärst Bedrüüs denn van di wieken,
föölst woll di ünner Häävens Telt.


7.12.2014


na baven