Leev Dannenboom

Text: Cord Denker
Singwies: O Tannenbaum


Leev Dannenboom, leev Dannenboom,
du büst för uns dat Leven.
Du steihst dor fast bi Storm un Küll,
büst as en Vörbild groot un still.
Leev Dannenboom, leev Dannenboom,
du büst för uns dat Leven.

Leev Dannenboom, leev Dannenboom,
wat büst du dit Johr schütter!
Wi ehrt di as gesund Natur,
man ditmal weer de Regen suur.
Leev Dannenboom, leev Dannenboom,
wer lehrt uns nu dat Höpen?

Leev Christuskind, leev Christuskind,
dörch di wiest Gott sik fründlich:
Up Eerd sall nu de Leev regeern,
un Hass un Krieg blifft vun uns fern.
Leev Christuskind, leev Christuskind,
dien Lachen is uns Tokunft.

Leev Christuskind, leev Christuskind,
dat Lachen will nich klingen:
De Minsch reckt sik blots na de Macht,
stött noch de Welt in Dodesnacht.
Leev Christuskind, leev Christuskind,
wi söökt dien Steern vergevens.

Du Minschenwelt, du Minschenwelt,
för di liggt dor en Kind in'n Stall,
dat kann di lehren schlicht to ween,
anstatt de Macht, de Leev to deen'n.
Du Minschenwelt, du Minschenwelt,
blots Leev kann di noch helpen!na baven