Freden op de Welt

En Riemel to Wiehnachten vun Walter Meß


Leeve Lüüd, nu is so wiet,
wi hebbt all weller Wiehnachtstiet,
un jedetmal sünd wi an Beden.
Wi alltosam, wi bed üm Freden.

Blot männigmal verleerst den Moot,
se scheet sik gegensidig doot.
Bomben, Mord — wat en Mallöör,
Bilütten maakt de Angst di möör!

Man kann dat meist je nich verstahn,
so kann dat doch nich wiedergahn.
So wüllt wi beden jeden Dach,
dat nu sik bald wat ännern mach!
Dat man sik nu tosamensett
un jedeen goden Vörslag hätt.
Dat man sik endlich goot versteiht
un dat in Freden wiedergeiht!


17.12.2015


na baven