De Wiehnachtsmann snackt, Deel I
vun 1929

vun Friedrich Schnoor, tostüürt vun Freddy Schnoor


Goden Obend miene leewen Kinner! Nu koom ick an.
Ji kennt mi woll ick bün de Wiehnachtsmann!
Un kom wied, wied von hier, ut'n Riesengebirge her,
Un goh dörch Dörp un Stadt von Döör to Döör
Mit mien'n Sack un ok mit miene Rood.

Un, wo de Kinner ordig sünd un god,
Dor kom ick rinn un bring ehrn Dannenboom
Un Speeltüch, Schokolod un annern scheunen Krom.
Un de, de in de School doht fliedig lehrn,
De kreegt recht veel. Son Kinner heww ick geern.

Doch all de annern, de nich lehrn doht
Un de unartig sünd, de kriegt wat mit miene Rood!
(droht dabei mit der Rute)
Ick keum hier grod vörbi, un as ick heur,
Dat hier een Wiehnachtsfier hüt obend weer,

Dor denk ick: "Süh, denn mußt Du ok woll kom'n.
Denn, wo soveele Kinner sünd tosoom'n,
Dor luurt se doch op Di; Dat's doch gewiß!
Un as ick heur, dat so scheun deklamiert worrn is,

Un dat ick hier blot gode Kinner finn,
De ümmer ortig sünd, dor keum ick rinn.
Un nu bün ick denn hier mit mienen Sack
Un bring Jug wat, wat woll nu Jug'n Gesmack.

Nu paßt mol op, nu fangt wi dormit an!
Doch eers möt Ji nu sing'n mol, Allemann!
Singt man dat Leed mol von den'n Dannenboom,
Dat ward Ji köön'n woll Alltosom.

Un dorop kriegt Ji denn, wat ick vergeeten,
Äppel un Peepernöt un sünst noch scheune Soken.
Nu singt mol los un doht Jug nich scheneern
Un lot dat Leed von'n Dannenboom mi mol heurn.
(Die Kinder singen "O Tannenbaum.")

Süh dat weer fein! Jo, dat weer würklich god!
Ne, son'n Kinner, de brukt nicks mit de Rood.
De kriegt wat ut denn Sack. Nu koomt mol ran,
Nu sölt Ji ok wat hebben Allemann

So as Ji dor sünd. Junge, dat ward'n Spoß!
Nu passt mol op: nu geiht dat los!
(Verteilt die Gaben)
Süso! Nu hebbt Ji all wat kregen,
Wat ji woll seker geern doht mögen.

Nu bliewt gesund ok alltosom'!
Un wenn ick denn mol wedder koom,
Wenn wedder is een Wiehnachtsfier
Dat ick drop wedder son Kinner hier

As ick se hier hüt Obend finn!
Denn kiek ick gern hier wedder rinn
Un warr Jug scheune Sooken bring'n.
Doch artig möt Ji sien vör alln Ding'n,

Un ümmer op Jug Öllern heurn!
Un in de School ok fliedig lehrn!
Un denn möt Ji vör alln ok
In Ehren holln Jug plattdütsch Sprook!

Wo Ji ok sünd, in Dörp un Stadt,
Ok, wenn Ji speelt, denn snackt man Platt
Un doht Jug doför nich scheneern!
Nennt Jug mit Stolt plattdüütsche Göörn!

Un wiest dat ok, dat Ji dat sünd;
Denn bliew ick ümmer ok Jug Fründ!
So, nu Adschüß! bit ick do wedder kom'n,
Un hollt Jug munter alltosom'n!
(Geht langsam ab)


23.12.2018


na baven