To'n Intoog in de niege Wohnung

vun Sibilla Frerich


Du hest en niege Hüsung funnen
un dor en schöön Tohuus ut maakt.
Wi wünscht di alltied schöne Stunnen
un dat di dat hier recht behagt!
Wi dankt di för dat schöne Fest.
Geern sünd wi wedder hier dien Gäst.
Bliff wahnen hier in Freud un Weel
vun nu an bet op't Olendeel!


3.7.2016


na baven