Computerweten is so wichtig vundaag, dat wi Plattdüütsche dat nich de Hoochdüütschen, ehr Kursen oder düre Lehrbökers överlaten dröfft. Dorüm gifft dat hier nu endlich gratis Lehrmateriaal op Platt!
De "Computerie"...
 

...is noch an't Wassen. Se warrt Workshops, Kursen, Lehrböker op Plattdüütsch anbeden — peu a peu.

Waneem kümmt dat her? Dat sünd Lehrünnerlagen ut Computerkursen un hoochdüütsche Computerlehrbökers, de ik verfaat heff. Mennig Lü hebbt ehrn Spaaß an't Computerlehren darbi hatt, man op Platt geev dat dat bet nu nich. Nu avers dochen.

Op de Ünnerlagen liggt min egen Copyright. Dat heet: Se köönt de Ünnerlagen för'n Privaatgebruk rünnerladen un darmit arbeen. Wenn Se dat nich bloots för privaat hebben wullt, man wenn Se darmit 'n Kurs afhollen wullt;— ja, dennso köönt Se de Ünnerlagen ok nehmen, wenn Se de Kurs op Plattdüütsch afhollt un mi Bescheed seggt. Schickt Se mi dorto man eenfach een Mail.

Wat sünd dat denn för Datein?!
 

Dat sünd pdf-Datein, de Se hier rünnerladen köönt. De köönt Se mit dat Programm Acrobat Reader ankieken. — O nee ok, all wedder so'n Odyssee, ehrdat een wat to sehn kriggt?! Ja, dar lött sik nu nix bi maken. Man dat is heel eenfach, un dat gifft'n goden Workshop to'n Acrobat Reader, dorna kaamt Se dar lichtfardig mit trecht.

Marlou Lessing