De Word-Trickkiste, Verschoon 2007/2010

In düsse Rubrik warrt wi korte Tricks tosamendragen, de een bi de niegen Wordverschoonen bruken kann.


De enkelten Delen sünd PDF-Datein. Dorto brukt Se also den Adobe Reader. Dormit kennt Se sik nich ut? Denn kiekt Se in uns Adobe Reader-Workshop na!

pdf 282 kb....
Word mag keen Platt: De Autokorrektur nervt!
vun Petra Kücklich
pdf 520 kb....
Kopp- un Footreeg
vun Marlou Lessing
pdf 147 kb....
Format överdragen
vun Marlou Lessing
pdf 127 kb....
Markeern licht
vun Marlou Lessing
pdf 129 kb....
Bundsteg setten
vun Marlou Lessing
pdf 318 kb....
Waterteken setten
vun Marlou Lessing
pdf 246 kb....
Hyperlinks
vun Marlou Lessing
pdf 157 kb....
Initialen
vun Marlou Lessing
pdf 156 kb....
Menüband versteken
vun Marlou Lessing
pdf 208 kb....
Tekenmodus sperren
vun Marlou Lessing
pdf 455 kb....
Symboolliest för den Fixtogriep trechtstuken
vun Marlou Lessing
pdf 585 kb....
Datei as PDF afspiekern
vun Marlou Lessing
pdf 389 kb....
Siedenwessel infögen
vun Marlou Lessing
pdf 567 kb....
Siedentallen un Afsneed
vun Marlou Lessing
pdf 294 kb....
Markeern, wat nich blangenanner steiht
vun Marlou Lessing
pdf 306 kb....
Genau in't Lineaal arbeiten
vun Marlou Lessing
     


na baven