Wi Hillgen Dree Könige

Foto Rudi Witzke

Wi Hillgen Dree Könige, wi kaamt vun wiet,
wi söökt den Heiland, Heven's göttlich Herrn.
Dor steiht vör uns een helllüchten Stiern,
hei winkt uns so fründlich, wi folgt ehm giern.
Hei föhrt uns vörbi an Herodes sien Huus,
dor kiekt de leeg König ut sien Finster niegelich rut.
Hei winkt uns so fründlich: "O kaamt doch rin,
ik håål uns Kauken un vun'n besten Wien."
"Wi köönt nich verwielen, wi mütt glieks fuurt,
wi mütt uns ielen na Bethlehems Uurt.
Dörch himmlisch Bott wi kregen Bescheid,
dat een Kind born, dat de Welt bringt dat Heil."
Wir kååmt in den Stall, wi findt dat Kind,
veel schöner un samfter, as Engel dat sünd.
Wi gaht in de Knei un beden dat an,
o Herr, nimm uns Gaven ut Dankborkeit an:
Gold, Weihrauch un Myrrhen, dat reikt wi di,
föhr uns denn måål in'n Heven vun hier!

Volksgaut, upsammelt un in't Plattdüütsche bröcht vun Rudi Witzke


6.1.2011


na baven