Dat gröne Fest — Eutin 2016
Leed to de Eröffnen vun de Landsgoornschau

vun Cord Denker


Melodie: Geh aus, mein Herz (EG 503)

Wi hebbt een Oog för Bloom un Blatt,
wi Minschen kiekt un seht uns satt,
geiht Gröön, dat Land bedecken.
Wi glööwt, Gott bringt dat all'ns to Stand
un lockt mit siene Segenshand
dat Lewen ut de Ecken.

Denn hoolt wi Escher, nehmt de Hark
un söökt noh Platz dor in den Park,
üm Planten intobuddeln.
De Sünn, de Regen speelt ehrn Part,
de Sommer kümmt, uns lacht dat Hart:
Dat spiert ut dusend Wuddeln.

Wer an de Welt ehr Sorgen denkt,
ward nu mit Blomenpracht beschenkt,
kann hier den Freden finden.
De Minsch ward een mit de Natuur
un meent, he geiht in Gott sien Spuur,
denn Freid füllt düsse Stünnen.

In't Morgenlicht al Rosenduft,
dat is Eutin ehr Sommerluft,
se will, wi schüllt uns högen.
Un denn de Farven, blau, witt, rood:
De Welt is bunt, un dat is good,
dat is de reine Segen.

Dat Schlott, de Park, de Minschen-Möh...
Rabatten, Heben, Wind un See:
Hier ward de Sorgen lütter.
De Dank söcht sick een passlich Kleed
un stiggt nu op as klingen Leed
un mookt de Harten grötter.


Fotos: Thomas Seemann
28.4.2016


na baven