Lååv unsen Herrn


De Heven. Digitaalbild Rudi Witzke

Lååv unsen Herrn,
den starken Baas vun't Grote Wader!
Ruschen vun de Wellen
is Eko vun'n Sang ut'n hogen Hæben;
Well up Well ruscht daal un na baben,
ehm, den Allmächtgen, to Iehr.

Ruschen vun't Grote Wader,
du öllstes Lååvleed vun de Eerd,
du klüngst al lang,
ehr krafftvull uns Herr sää: "Dat ward!"
Klüngst Dag un Nacht, ehrdat noch een Füür
anbött an minschlich Hierd.

Mächtig bruust dat
in'n Storm in all Register,
nachtens bi Maandschien
klingt dat as stillkens Gezwiester,
Stierns to Nacht speigeln sik in vulle Pracht,
Heven un Meer sünd Geswister.

Ruuscht, ji Wogen,
juchheiet in brusende Krinks!
Singt un bruust
den herrlichen Schöpper to'n Pries!
Wo klingst du schöön, ew'ges Getöön,
hevenunbannige Wies.


Courbet, De Well


To'n Anhören hier klicken:


Vertelln deit Rudi Witzke in vörpommersch Platt.


De Ümdichter vun dat Karkenleed keent wi nich.
In't Plattdüütsche hett Rudi Witzke dat bröcht

29.8.2010.


na baven