Dat Düüster ward hell

to de Anschlääg vun Paris, 13.11.2015
vun Cord Denker


Een Schattenschlag, een Schrecken un dat Bangen,
de Angst geiht üm un driggt den schwatten Hoot.
Wüllt Hass un Afgunst noh dat Lewen langen,
den kruupt ut alle Ecken blinde Noot.

Een Licht geiht op üm Minschen Moot to bringen:
Advent is dor, wat dunkel is, ward hell.
De goden Wöör, se fangt nu an to klingen,
un denn is dor de Toversicht to Stell.

Wi söökt den fasten Grund för unser Lewen,
een Sekerheit, de uns bewohrt un driggt.
Dat kann uns düsse Welt opstunns nich gewen,
man ut dat Dunkel flammt dat eerste Licht.

Een Licht geiht op üm Minschen Moot to bringen…

Un nu ward alle Düüsternis wat minner,
un Godigkeit un Freden sünd un lacht;
un Licht ümspeelt de bangen Minschenkinner:
In' Droom wiest sick de helle Lichternacht.

Een Licht geiht op üm Minschen Moot to bringen…

Melodie: Von guten Mächten wunderbar (S. Fietz)
Text: Cord Denker


Biller: Rudi Witzke
22.11.2015


na baven