Marias Pussy Riot

na Lukas 1,46-55 (Dat Magnifikat)


Maria awers sä: Ick sing Gott mien Hart to,
ick jubel vör Freid öber Gott, de mi nich in't Kaschott bringt!
Ick bün bloots een eenfach FruuensMinsch,
un egens ohn all Bedüden vör em,
man ick heff för em danzt
un gegen Minschenmacht protesteert.

Vun nu an ward de Welt op mi wiesen,
un Minschen ward dor öber schnacken, wat mit mi is.

Gott hett ganz wat Grotes an mi doon,
he hett mi de Courage in't Hart leggt.
he, de machtvull öber dat Lewen steiht,
öber alle Minschen un ehre Völker un Karken.

Sien Majestät un SchöpferKraft geiht öber all'ns rut.
Un nu röögt he wedder sienen KraftArm
un schuuwt de Stolten mit all'ns,
wat se sick vörnohmen hebbt eenfach bisied.
Nu joogt he de MachtMinschen vun ehr ThroonSitzen dol
un hölpt de Utpowerten un Dååldrückten wedder op de Been.

De hungern Minschen gifft he wat to eten
un de Rieken schickt he mit leddige Hannen to'n Düwel.
Uns Vöröllern hett he dat toseggt:
Minschen schüllt fri sien un ohn Angst lewen.
So hett he dat den Abraham toseggt:
Dat Lewen schall för den Minschen een Tohuus sien.
Un nu hett he sick wedder dor op besunnen,
nu nimmt he sien MinschenVolk an de Hand
un striedt mit flammen Wöör gegen Minschen Öbermoot.


Maria Alekhina vun Pussy Riot vör Gericht


Text: Cord Denker

Bild Maria Alekhina: Denis Bochkarev/Wikimedia Commons
Bild Putin: kremlin.ru

26.8.2012


na baven