still sünndag 2007

 
 

ruschen bläder, käuhl schadden —
wiet lüchen blaum, summen imm —
blaag un wiet de groote see —

naakt geääst, doot stoppel
noch een pahl in'n snee
wavern nevel, waderdrubben

wi leven so vör uns hen —
de tiet vergeiht so gau —
bedröövt un verbiestert sünd wi —
stahn midden in quirrlig tieden
doch denn ward dat een dag nich hell
dat schicksaal hett schier unendlich macht
   
denn sneller as dacht
kümmt de swatte dag
wo du alleen müßt gahn
all weeg

stahn unner bööm
ahn loov un blööt
ahn naver un dien du
———

vun wieden en glockentoon
de över stock un stein di dreegt
HEI is't de alltiets mit di güng

HEI weer bi di
HEI blifft bi di
dörch alle tieden


Rudi Witzke


na baven