Modder Sünn ehr Kinner:
De Katteker sorgt för den Winter

Märken vun Sophie Reinheimer, överdragen vun Klaus-Dieter Tüxen


 

 

In't Holt seet an een'n Vörmiddag een Katteker-Fru op een'n Boom. "Ik will klattern un springen, solang de Sünn dat noch goot meent", sä se. Denn flitzt se üm den Boomstamm herüm un rönnt op den Ast henlangs. As se teemlich an't Enn weer, keem ehr an'n Nåverboom flink een anner Katteker in de Mööt.

 

"Ach, goden Morrn, Fru As-de-Blitz!"
"Goden Morrn, Fru Hopsassa! Wor lang warr't duern, dat man sien'n Wintermantel hervörhålen mutt?"
"Sammelt See ok all Vörrååt för denn Winter?", fråågt Fru Hopsassa.
"Ja, wiss, 'n poor Nööt leggt sik woll jeedeen in sien Spieskåmer."
"Na, na", lacht Fru Hopsassa, "dee poor Nööt müch ik sehn! Dat warrn seker wedder vele Spieskåmern vull sien. Mi köönt Se dat ja rohig seggen. Ik bün gor nich niedsch un nieschierig."

Fru As-de-Blitz seeg ehr Nåversch vun de Siet an. See harr wohrhaftig all 'n ganzen Barg Nööt sammelt un versteken.
"Leve Fru Hopsassa", sä se, "ik heff mien Nööt nich tellt! Op Weddersehn!" Un hopp — sprung se wieder!

De Winter keem. De Kattekers legen in ehr Nester un slepen. Se harrn seehrs Huusdöör goot mit Bläder un Moos tostoppt. Åvers wenn de Wind bannig luut fleuten dä, höört se em liekers.

"Halloo", reep de Wind eenmål un rüttel an de Döör vun Fru As-de-Blitz. "Halloo, dor is een in seehrs Spieskåmer togangen!"
In'n Nu ritt de gode Kadeker-Fru ehr Huusdöör op. "In welke?" fråågt se verfehrt un wippt mit denn Steert.
"In dee, dee ünner denn Steen bi de Dann is — schreeg gegenöver vun Fru Hopsassa!"
"Aha", seggt se, "also is se doch 'n Deevsche. Na tööv!" Een — twee — dree! weer se ünnen bi ehr Spieskåmer. Åvers ünner denn Steen keek blots een dünne, lange Muussteert hervör.

"Is dat een Åårt, in anner Lüüd Spieskåmer intobreken?", reep Fru As-de-Blitz füünsch un wippt mit den Steert.
"Ach, bidde, sünd Se doch nich böös!", beed de Muus. "Ik heff mi dat een Been böös wehdåån un kann nich so goot wiet lopen. Seehrs Spieskåmer liggt so neeg bi mien Wåhnung. Ik weer all'n poor Mål hier, åvers ik eet blots ganz wenig."

"Wiel dat du so ehrlich büst un mi dat sülvst vertellst, will ik di dat nåsehn. Åvers in de tokåmen Tiet hool di lever an de Bookeckern. De Nööt will ik sülvst geern eten", sä Fru As-de-Blitz un keek op den lütten Hupen Nööt, dee noch över bleven weer. "Dee warr ik toeerst opeten", sä se to sik sülvst un droog se in ehr Nest.


Fotos: Antje Heßler, Ludgerd Lüske

24.11.2019


na baven