Mule, Mule, Muschikatt

vun Hanne Sünnenhaut — Mäkelborger Platt


Ach Muschikatt, ach Muschikatt,
treck man din Krallen rin,
nu hüpp man von dat Kanapee,
ick heff nicks Bös' in'n Sinn.
Ach Muschikatt, ach Muschikatt,
nu dau dat man vergäten,
na, snüker mal, wat ick hier heff,
wat Fein's för di tau fräten.
Na, Mule, Mule, Muschikatt,
dat is doch wat!

Mule, Mule, Muschikatt,
ick will nu mit di spälen.
Miau, miau, dat dau ick nich,
du wist mi wedder quälen.

Mule, Mule, Muschikatt,
is noch din Pöting krank?
Miau, miau, dat segg ick di,
ick bliw hier up de Bank.

Mule, Mule, Muschikatt,
ick heff di man blot knäpen.
Miau, miau, dat weit ick noch;
un ick heff nah di gräpen.

Mule, Mule, Muschikatt,
mien Hänning wir ok krank.
Miau, miau, kam likers nich,
ick bliw hier up de Bank.

Mule, Mule, Muschikatt,
nu lat denn' Arger susen.
Miau, miau, wist du denn ok
mit mi glik wedder smusen?

Mule, Mule, Muschikatt,
sühst du noch, wo wat sitt?
Din Pöting heil, min Hänning heil;
nu sünd wi wedder quitt.

Ach Muschikatt, ach Muschikatt,
treck man din Krallen rin,
nu hüpp man von dat Kanapee,
ick heff nicks Bös' in'n Sinn.
Ach Muschikatt, ach Muschikatt,
nu dauh dat man vergäten,
na, snüker mal, wat ick hier heff,
wat Fein's för di tau fräten.
Na Mule, Mule, Muschikatt,
dat is doch wat!


26.5.2010


na baven