ABC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanna maakt en Knicks.
Se kämmt ehr Popp en langen Zopp
un sett en Strohhoot op den Kopp.

V, W, X, Susanna maakt en Knicks!

 

 

 

Na Ypsilon un Z gah ik nu mööd to Bett.
Ik drööm vun düssen schönen Dag
un wünsch uns all en gode Nacht.
Ypsilon un Zett,
ik gah nu to Bett.

Deel 1
Deel 2

Text: Gisela Küter
Biller: Jutta Heinrich, Ludgerd Lüske
15.4.2010


na baven