De ole Kirchenglock

Märken vun Hans Christian Andersen, schreven för dat Schiller-Album. Plattdüütsch: Anke Nissen

H.C.Andersen geb.02.04.1805, gest.04.08.1875

J.Chr.F. Schiller geb.10.11.1759, gest.09.05.1805

Berthel Thorvaldsen geb.19.11.1770, gest. 24.03.1844


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dat düütsche Land Württemberg, wo de Akazienbööm an de Landstraten so schöön blöht, un wo sik Appel- un Beernbööm in'n Harvst ünner ehren rieken, riepen Segen deep dalböögt, dor liggt de lütte Stadt: Marbach. Se is würklich ganz lütt, man, se liggt wunnerschöön an'n Neckar. Disse Fluss ielt an vele Orte, an olle Ritterburgen un an gröne Wienbargen vörbi, hen na den groten, stolten Rhein, mit den he sien Water vermengeleert.

Dat weer laat in't Johr. De rootfarven Wienbläder hüngen matt dal. Regenschuur füllen, un de kolle Wind weih jümmers duller. För arme Lüüd weer dit keen gode Tiet. Dat weern düüster Daag, un noch veel düüsterer weer't in de ollen, kollen Hüüs.
Een dorvun leeg mit sienen Gevel na de Straat to. Dat lütt Huus harr depe Finster, sehg arm un ring ut. Un jüst so weer't ok mit de Familie, de hier wahn. De Lüüd harrn nich veel, weern aver brav un flietig, un ehr Hart weer vull Tovertruun.

Nu weer't sowiet. Gott wull ehr noch en Kind schenken. De Stünn weer kamen, de Mudder leeg vull Bangen in Wehen; dor töön vun'n Kirchtorm Glockenklang to ehr rin, deep un fierlich. Disse Glockenschall füll dat Hart vun de beden Mudder mit Andacht un Vertruun. Ehre Gedanken güngen in Leevde na baben to Gott. Un just in dissen Ogenblick keem ehr lütt Söhn up de Welt. De Mudder föhl sik froh un glücklich. Un dat keem ehr vör, as wenn de Glock up den Torm ehre Freud över Stadt un Land rut lüden wörr.
Twee klore Kinnerogen keken se an, un dat Hoor vun den Lütten, dat lüüch, as weer't güllen.
Dit weer en düüster Novemberdag. Mudder un Vadder küssen ehren lütten Jungen, un denn schreven se in ehre Bibel:
"Den zehnten November 1759 schenkte Gott uns einen Sohn."
Un later hebbt se dorto schreven, dat he bi de Dööp den Namen "Johann Christoph Friedrich" kregen hett.

Wat is nu worrn ut dissen lütten Jung, den armen Jung ut dat ringe Marbach?

Ja, dat wüß dormals keeneen, nich mal de oll Kirchenglock, de doch so schöön hooch hüng. Se weer't, de toeerst lüüdt un sungen hett för den, de later dat herrlich "Leed vun de Glock" sungen hett.

De Lütt is ranwussen, un ok de Welt üm em is wussen. Sien Öllern trocken in en anner Stadt, se harrn aver jümmers noch leve Frünnen in Marbach. De Jung weer söß Johr olt, dor hebbt Mudder un he disse Frünnen besöcht. He wüß dor al vele Bibelstellen un Psalmen butenkopps. He harr oft still in sienen lütten Rohrstohl seten un sienen Vadder tohöört, wenn de Gellerts Fabeln orrer Klopstocks "Messias" vörleest hett. Un as he vun Jesus un sienen Dood an't Krüüz höör, dor hett he hitte Tranen weent — tohoop mit sien Swester, de twee Johr öller weer as he.

Bi sienen eersten Besöök in Marbach harr sik de Stadt meist nich verännert. Dat weer ja ok noch nich so lang her, dat se wegtrocken weern. De Hüüs stünnen jümmers noch mit ehre spitzen Gevel na de Straat to, de Muurn weern scheef, de Finster deep. Up den Kirchhoff weern poor niege Gräver tokamen, un dor — dicht an de Muur — stünn nu, ünnen in't Gras, de oll Glock. Se weer dalfullen. Se harr enen Sprung kregen. Se kunn nich mehr lüden. Ene niege Glock hüng nu baven in de Hööcht.
Mudder un Sohn weern up den Kirchhoff gahn. Se stünnen vör de oll Glock, un de Mudder vertell ehren lütten Jung, woto de Glock vele hunnert Johr lüüdt hett: to Kindsdööp, to Hochtiet, to Truurfiern, se hett künnig maakt, wenn't wat to'n Freun geev, wenn't wat to'n Fiern geev, un ok wenn Füürsnoot weer; ja, se hett sungen to den helen Levensloop vun de Minschen. Nienich hett de Jung dit Vertellen vun sien Mudder vergeten. Dat klüng in em na, bet dat to en Leed in em worrn weer, later, as he al en Mann weer. Un sien Mudder vertell em ok, wo de olle Kirchenglock in de Stünn sungen hett un ehr Freud un Help in't Hart lüüdt hett, as se in Angst leeg, as Gott ehr den lütten Jung schenkt harr.
De Jung höör nipp un nau to. He stünn as in Andacht vör de groot oll Glock, denn böög he sik dal un küss ehr, de nu olt, twei un ahn Wert hier mank Gras un Brennetteln stünn. Dit Beleven is alltiets in't Erinnern vun den Jungen bleven.

He is as arm Jung groot worrn, weer hooch upschaten, lang un mager, harr rode Hoor un vele Sünnensprütten. Dorto harr he twee Ogen, de kloor un hell weern as dat deep Water.
Un wo is em dat gahn?
Goot is em dat gahn. Een kunn niedsch warrn, so goot.
He keem dörch ene hoge Gnade in en Militär-School, wo anners blots Kinner vun vörnehme Lüüd weern. Dat weer ene Ehre för em un ok en Glück. He leep in "Stiefeletten" un harr en stief Halsbind üm un up'n Kopp ene Prück, de pudert weer. He hett dor veel lehrt, man jümmers güng dat mit "Marsch!", "Halt!", "Front!". Dor kunn wat ut em warrn.

De olle Kirchenglock sull in'n Smölt-Aven, man wat dorbi rutkamen is — dat kann keeneen seggen.
Jüst so kunn keeneen seggen, wat mal ut't Hart vun den Jungen rutkamen — ruttönen — wörr över de Glock. Dor weer en Erz in, dat luut schall, dat in de wiede Welt rutklingen müß. Je enger dat achter de Muurn vun sien School wörr un je luder de Kommando-Ton dunner: "Marsch!", "Halt!", "Front!" — je duller wull de Klang ut den Jungen sien Hart rut. He süng över dat, wat in em leev, vör siene Kameraden un Frünnen. Doch bald hall dat över de Landesgrenz weg.
Man dorför harr he nich frie School, Kleder un Eten kregen. He weer al indeelt, wo he as lütte Schruuv in dat groot Klockenwark insett warrn sull ——
Wo wenig verstaht wi uns männichmal sülms. Wo köönt uns dor anner, sülms de Besten, verstahn! Man, dat is graad de Druck, dörch den en Eddelsteen slepen warrt. Un de Druck, de weer dor. — Wat wohl een in'n Loop vun de Tiet dissen Eddelsteen wies warrt?

Denn weer mal en groot Fest in de Hauptstadt vun den Landesherrn. Dusende Lampen strahlen, Raketen stegen in de Hööcht. Veel Glanz weer to sehen. ——— Blot een weer dor, de müß ünner Tranen un Wehdaag versöken, in frömd Land to kamen. He müß weg vun't Heimatland, vun Mudder, vun all siene Leven to Huus, anners weer he mank all de Alldags-Minschen ünnergahn.

De oll Glock, de harr dat goot, de stünn jümmers noch borgen an de Kirchhoffmuur in Marbach. De Wind weih över se hen. He harr ehr vun den vertellen kunnt, bi den sien Up-de-Welt-Kamen se lüüdt harr. De Wind harr sehen, wo he körtens mööd un trurig in't Holt vun't Naverland dalsackt weer, nix wieder in de Hannen as dat Manuskript vun'n "Fiesko". Dat weer sein eenzig Höpen för de Tokunft. De Wind harr vertellen kunnt vun de eersten Lüüd, de em tolüüstern — allens Künstler. De Wind harr aver ok vertellen kunnt, wo sik all Tohörers, een na'n annern, wegsliekern un lever ehren Spaß bi't Kegelschuven harrn.
De Wind harr ok vun den bleken Flüchtling vertellen kunnt, de Weken un Maande in en schedderich Gasthuus leevt hett, in dat de Wirt schimp, drünk un rümtoov, wo dat ruug togüng. — Dor weer't nich licht, vun siene "Ideale" to singen! Swore Daag, düüster Daag! Man allens, wat he later singen — de Welt verkünnen — warrt, all dat müß he eerst sülms dörchlieden, beleven.

Finster Daag, kolle Nachten güngen över de oll Glock hen. Se hett dat nich markt.
Man de Glock in't Hart vun enen Minschen, de markt, de spöört böse Tieden.


Wo güng dat mit den jungen Mann?
Wo güng dat mit de oll Glock?
Nu, de Glock, de keem wiet weg, wieder, as ehr Klang vun den hogen Torm je dragen hett.
Un de junge Mann? De Glock in sien Hart, de schall wiet rut, wieder, as sien Fööt wannern un siene Ogen kieken kunnen. Se klüng — un se klingt noch hüüt — över dat Weltmeer, ja rings över de ganze Eerd.

Höör aver eerst vun de Kirchglock: Ut Marbach is se wegbröcht worrn, as oll Kopper verköfft, se sull in enen Smölt-Aven kamen. Se keem na de Hauptstadt vun Bayern.
Vele Johr weern vergahn, sietdat se vun'n Torm fullen weer. Nu sull se smolten warrn un to den Guss vun en Ehrenmaal bruukt warrn. Ene Bildsüül sull dat warrn vun enen düütschen "Geisteshelden". Un, höör to, wo sik dat drapen hett! Wunnerbor un herrlich geiht dat doch to up unse Welt.
In Dänemark, up een vun de gröön Inseln, wo de Böken wassen un wo de velen Hügelgräver sik heevt, dor leev mal en heel arm Jung. In Holtpantüffeln is he rümlopen un hett sienen Vadder — enen Holtsnitzer — dat Eten in en oll Dook bröcht. Dit arm Kind weer later de ganze Stolt vun dat hele Land. He hett wunnerschöne Warken ut Marmor haugt, de all Lüüd up de Welt bewunnert. Un jüst disse Minsch ut Dänemark, de kreeg den Updrag — den Ehren-Updrag — he sull en Gestalt ut Ton formen, dat se later in Erz gaten warrn kann, vun den Jungen, den sien Naam de Vadder in sien Bibel schreven harr: Johann Christoph Friedrich.

Un in de Form is denn dat glöhnig Erz vun de olle Kirchenglock flaten. Keeneen dach an ehre Heimat, keeneen an ehr verhallen Klingen. De Glock wörr in de Form gaten un bill den Kopp un de Bost vun de Statue. De steiht in Stuttgart vör dat olle Slott. Up dissen Platz is he rümlopen, de Jung ut Marbach,
de Zögling vun de Karlsschool,
de Flüchtling,
de grote düütsche Dichter.
Dat weer en Sünnen-Dag. De Fahnen weihen vun de Torms un Däcker in de königlich Hauptstadt Stuttgart. De Glocken lüden to't Fest un to'n Freun. Man een Glock weer still. De lüüch in den kloren Sünnenschien, lüüch as Kopp un Bost vun de Statue.

Hunnert Johr weern graad vergahn, siet de Glock in Marbach to de Geburt vun den lütten Jung lüüdt harr.
Hunnert Johr weern vergahn siet de Geburt vun den groten Dichter un Sänger.
Hunnert Johr weern vergahn siet de Geburt vun Johann Christian Friedrich Schiller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet