Flunner- un Minschenspraak

Flunnern in'n Bodden,
platt ehr Lief,
gries ehr Faarv,
ruug de Huut.

Bloots "Blubb!"
seggt wi,
meent de Minsch
He weit nix.

Uns Töön
sünd anners,
Knacken mihr
un Knarren.

Een Knack,
dat heit denn:
"Hier bün ik,
kumm du man na!"

 

"Knack, knack!"
"Hier lohnt sik,
hier sünd Wörms,
Freten gifft dat satt!"

Veel Knackse
gau na eenanner!
"Paß op, ditt hier
is mien Rebett!"

Un denn:
"Knarr! Knarr!"
"Paß op, dor vörn
sünd Heekt!"

 

De Iesvagel

"Kingsfisher"
seggt de Inglischman,
Iesvagel seggn wi.
Da Vagel is de lieke.

Schöön Tieden
weern dat,
wat ik mit Inge
in't Reet seet.

Een Knarren nu,
dat woll de Kirchtörm
in Borth un Mohrdörp
wackeln.

"Buddel Di in!
Buddel Di in!
De Heekt swemmt
in uns Richt!"


Un na en Tiet:
Lies Knarren,
dat wat luder ward:
De Fiend is weg.

Bloots "Blubb?"
Wi Plattfisch
sünd good Maten.
Een Minsch? De?

Kunn vun uns
wat liern'!
Een Knack!
Wat seggt de Minsch?

Bla! Bla!Wi wüßten
sien Steed,
wo he dükert,
een Fisch in'n Snavel.

Wat een Geschenk,
dat wi tosamen
Johrn verbröchten
in't Moor.

 

 

Nu mutt he
alleen Fisch fangen
för sien piepsen
Kinner in't Nest.

He orrer
sien Kinner
warrn dükern
un fischen.


 

 

Uns hett
dat Öller an't Huus
bunnen
--- bit denn.

Wat schöön,
to weiten,
dat allens
sien Weeg geiht

De Iesvagel fischt...


Wöör: Rudi Witzke
Biller: unbekannte Künstler

Hier finnt Se een intressantes Flunnern-Link, un hier finnt Se wunnerschööne Biller vun'n Iesvagel!

27.6.2002

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet