So danzen wi achter den Löwen ran

vun Cord Denker


Endlich is de Fröhjohrsdag dor. Awers nüms markt dat, de Lüüd hebbt jümmers noch soveel Winter in de Ogen. Katteker (Eichhörnchen) süht dat vun boben un kriggt dat nich op de Reeg. Wat bruukt de Minschen denn noch mehr? wunnert he sick un kleit sick achtern Kopp. Un wenn Katteker sick in't Fröhjohr achter'n Kopp kleit, denn duu'rt dat nich lang un he hett een knallig Idee.


Katteker. Historische Schautafel, Schwedische Schule

Süht ut, as harr Katteker jüüst nu de Idee kregen. He suust üm de Eck noh de Afteek rin. — Na, wat wullt du denn? froogt de Afteker. — Katteker stellt sick in Positur un verlangt dree Kilo Juckpulver. — Den Afteker klafft dat Muul op: Wa—wa—wa—wat wat wullt du denn mit dree Kilo Juckpulver? — Dor will ick de Stadt mit wachkitteln, dat de Lüüd nu endlich markt, dat Fröhjohr is dor. — Na, dat is jo egens keen dumme Idee, seggt de Pillendreiher: Man kannst du denn ok betohlen? — Kloor kann ick betohlen, seggt Buschensteert un treckt al mol de Knipp rut. — Tja, wenn dat so is, denn schaßt du dien dree Kilo Juckpulver fuurts hebben.


De Köörn vun de Hagebutt jöckt bannig. Bild: Júlio Reis/Wikimedia Commons

Nu höllt Katteker sien Rucksack open, un de Wittkittel schütt dor ganz suutje dree Kilo Juckpulver rin. Un denn rekent he un seggt: Also dat mookt — eh... — Do dreiht Katteker sick blitzegau üm, lett een'n susen, dat den Afteker schwiemelig ward, un joogt ohn to betohlen ut de Döör. — Holl, stop! röppt de Pillendreiher em achteran, as he wedder Luft kriggt. Man Katteker hüppt al op de anner Sied vun de Stroot un jumpt op een'n groten Boom to. Jungedi, is dat een Satz — un dat mit dree Kilo Juckpulver op dat Krüüz! Man de Boom is gorkeen Boom.


Lööw. Historische Schautafel, Schwedische Schule

Dat is een Lööw. Düsse Lööw sitt dor in de Fröhjohrssünn un hujahnt, un dorbi ritt he sien Muul ganz wied op. Katteker kann dat nich uteenannerhool'n, Boom oder Lööw, denn he hett sien Brill nich op. He wull nich, dat de Afteker em an sien Brill wedderkennen schull. Un so kümmt dat denn, dat he den Löwen in dat open Muul rinflüggt. Un dat mit dree Kilo Juckpulver op dat Krüüz!

As den Löwen dat vun den buschigen Steert so kitteln deit, achtern in sien Schlund, do klappt sien Kinnladen — krach — wedder to, un he schluckt den Katteker eenfach dol. Un de hett doch dree Kilo Juckpulver in sien Zampel op'n Rügg un will doch de Minschen dormit wachkitteln, dat se markt: Dat Fröhjohr is dor! — Nee, dat Lewen löppt mennigmol ganz anners as so'n Katteker sick dat utklamüüstern deit: Flupp, un Buschensteert un sien hoochflegen Idee un dree Kilo Juckpulver sünd weg. — Man de Lööw denkt, he is in't Paradies un em flüggt dat Freten jüüst so in't Muul, as de Braatduwen dat jo in't Paradies doot. Villicht weer dat jo al so'n Duuw. Man dat weer noch'n beten to lütt. Noh de lange Fastentied kriggt de Lööw nu so recht Schmacht op wat Fastes un Reelles.


Schudel

Middewiel hett de Afteker den Schudel ranwinkt: Wi mööt achter den Deef ran! He is ganz licht weddertokennen, he hett nämlich keen Brill op. —

Na, wenn dat so is!, seggt de Schudel. — Un se klabastert gau öber de Stroot un denn noh den Park rin. — Do mookt de Lööw awers Ogen un leckt sick den Boort: Süh, dor kümmt jo al de Hauptgang! lacht he vör sick hen un jumpt mit een groten Satz op de twee to un schluckt den een'n so good as den annern

So koomt se denn all tohopen in den Löwen sien grote Moog: de Afteker, de Schudel un Buschensteert, de Juckpulver-Deef.

De Afteker kümmt nu jüüst so to liggen, dat he den Katteker afgrabbeln kann. — Dat is he, wi hebbt em foot! röppt he den Schudel to: Buschige Steert, Rucksack op'n Rügg un keen Brill op de Nääs... Verdammte Röver, du! Nu geiht di dat an den Krogen! — Do packt de Schudel to un will em in Haft nehm'n. Man Katteker sett sick to Wehr. Nu fangt in den Moog vun den Löwen een dulle Rangelee an. Toletzt ritt Katteker sien Rucksack twei, un dree Kilo Juckpulver ward utpüüstert. Afteker un Schudel kleit sick hier un dor un öberall. Katteker kriggt een'n Hoostenanfall, dat em dat Gebiß rutflüggt. Un de scharpen Tähn vun dütt Gebiß bohrt sick in den Löwen sien Mogenwand.

De Lööw föhlt dat twoors all'ns; man he kann sick dat nich düden, wat mit em los is. Hett he nu villicht noh de lange Fastentied sien'n Fund to gau un to gierig wegneit? Oder weer de Afteker oder de Schudel nich ganz koscher? Dor geiht nu so'n Kitteln un Kribbeln dör dat Lief vun de Grootkatt. He weet sick nich to regeer'n, jumpt vun een Poot op de anner, rullt as dull mit de Ogen un danzt so dör de Hauptstroot.

Do wunnerwarkt de Lüüd ut uns drömelig Lüttstadt awers un kiekt un kiekt, dat jem meist de Ogen ut de Gesichten fallt. — Wat hett dat denn nu wedder to bedüden? froogt een den annern. — Un nüms weet so recht, wat dat to bedüden hett. De een seggt, dat hangt mit dat nie Rondeel tosomen, de Zirkus Rondadinelli will uns dat mol wiesen, dat man rechtsrüm in dat Rondeel inbögen schall. — Soso! seggt de Lüüd. — Man de Lööw böögt linksrüm in dat Rondeel in, nohdem dat he noh alle Sieden mit de Pranken winkt hett. — Dat is dat jo wol nich! roopt de Lüüd. — Wedder anner schüttkoppt un seggt: Sowat harr dat bi Adolf nich gewen.

De Lööw lett sick wieldes nich afbringen vun sien Danzeree un geiht ümmer duller tokehr. He danzt un jumpt un hüppt un rockt un brüllt. Op't letzt stülpt sick sien Moog op, un Afteker, Schudel un Katteker fleegt in hogen Bogen ut em rut, un dree Kilo Juckpulver ward utpüüstert. Do fangt de Lüüd an un lacht: Dat is dat, wo he op rut will! He will uns to't Lachen bringen, wieldat nu wedder Fröhjohr is! — Soso! So is dat also meent! höört man nu vun alle Sieden. Un se fangt an to lachen, as harrn se Juckpulver achter de Ohrn, un se fangt an to danzen, as harrn se Kittelkroom ünner de Fööt. Soso, dat Fröhjohr is dor!

Jo, so füng he an, de schöönste Dag in uns Stadt: Dat Fröhjohr weer dor, de Sünn lach op uns dol, un wi danzen all achter den Löwen ran.Düt Vertellsel keem ünner de besten 25 in den NDR-Wettstried "Vertell doch mal" to dat Thema "De schöönste Dag".

11.4.2010


trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet