De Welt is Klang
De Töön-SetterStillnis
is still nich.
Töön wispern
in'e Nacht,
so de Winn
slapen gahn.

Stiern-Sang
harmoneert
in Moll,
driggt Seel
un Hart
in wiede Fern.

Stiern-Sang
sleit an
Sieden
deep in di,
so dat mitklingt
dien Seel.

Un denn
de Sünnentoon!
Hell in Dur!
Schrie un Woord
togliek Musik.
Een Danz!

Stiern in'e Nacht - Rudi Witzke 1987
klick op!

Teiken
op Papeer!
Elkeen Noot
is Toon,
swingt sik op
mit anner Töön:
Chöör
klingen
över Höchten
un Deepen.

Een Wunner:
Een Minsch
inslaten
in hillig' Strööm,
stött op
de Puurt,
dat Klang
Harten röögt.
Teiken op
Papeer.

De Heven steiht apen ——

 

Dat Konzert - Marc Chagall 1957
Sünnopgang - Wojciech Weiss 1902

 

 

De Heven steiht apen ——

- - - -
Stiern in'e Nacht - Rudi Witzke 1987

De Heven steiht apen ——

 

 

Wöör: Rudi Witzke

Holger Vogt ut Lübeck seggt:

"Stiern in'e Nacht:
Rein un schier! Klores Witt dörch dat Blaage. Aha, Reinheet in'e Reklaam, Warven för een Waschmiddel orrer "Zigaretten Light", Skulptur ut Ies, "Freiheitsstatue", de Krüüzigung dörch uns Sünnen-Ornung sweven, för welk Eerd is HE denn nu egenlich oppert woorn? Ut de Groote See opstiegen, överall Groote See, so kann ik mi dat nich anseihn, ik will dat ganze Bild mit eenen Blick faten. Dat geiht mit den "Photoeditor" an mienen PC. Woans is dat mööglich, dat mi so platte Gedanken bi dat Bekieken vun eenen Utsnitt vun dat Bild kamen sünd?
Krüüz schütt vör den Soog vun den swatten Tunnel, dat Licht nich an't Enn vun den Tunnel, - dat steiht över allens, dat överstrahlt dat swatte Lock, Licht un swattes Lock in'n Striet? Dat lütte orrer wiet af lüchten Gestiern kriggt över de physikaalsche Överhannigkeit vun dat swatte Lock de Bovenhand, so överwinnt Geist de Materie."

Holger Vogt hebbt wi fraagt, wat he mit dat Bild "Stiern in'e Nacht" anfangen kunn. He kreeg dat Bild so tosendt, dat he dat eerst op Normalformaat daalföhrn müßt.


18.4.2002

trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet