Ousterklocken
I wandered Lonely As A Cloud
William Wordsworth

I wandered lonely as a cloud
That floats on high o'er vales and hills,
When all at once I saw a crowd,
A host, of golden daffodils;
Beside the lake, beneath the trees,
Fluttering and dancing in the breeze.

Continuous as the stars that shine
And twinkle on the milky way,
They stretched in never-ending line
Along the margin of a bay:
Ten thousand saw I at a glance,
Tossing their heads in sprightly dance.

The waves beside them danced; but they
Out-did the sparkling waves in glee:
A poet could not but be gay,
In such a jocund company:
I gazed — and gazed — but little thought
What wealth the show to me had brought:

For oft, when on my couch I lie
In vacant or in pensive mood,
They flash upon that inward eye
Which is the bliss of solitude;
And then my heart with pleasure fills,
And dances with the daffodils.

Ousterklocken
van William Wordsworth

Ek si as äine Wolk' alläin
düör Dääler, üöwer Biärge trocken,
dao saoch ek tüschen Säi, Boum, Stäin
en Tropp van güllen Ousterklocken.
Un as däi Locht siëck riäg'de lind,
dao danzten säi im Fröihjaohrswind.

As Stääne, däi am Hiäwen stäiht
un siëck dao rieget as äin Band,
saoch ek, sou wiet as't mi gereit,
däi Blaumen an diäm Waterrand.
Tiënndusend saoch ek wuoll im Ganzen
däi Köppkes weigen un am danzen.

Däi Wellendanz im Sunnenschien
was nit sou vull van Freid un Liäwen.
En Dichter konn blous siälig sien,
dat häi van souviëll Lust ümgiëwen.
Ek käik un käik un hev nit dacht,
wat mi dat Bild för'n Riekdum bracht:

Wann ek nu op mien Sofa lie,
diän Kopp vull Suorgen un vull Pien',
dann seih däi Blaumen ek vüör mi
as Troust för mien Alläinesien.
Dann blitt min Hiärt' nit trurig hocken,
et danzet met däi Ousterklocken.


Int westfäölsche Platt bracht van Jürgen Brake


trüch


na baven


na't Flack

na de Startsiet