Datenschuul

Wullt du den Striet üm Daten slichten,
sluut ehr in'n Sarg, en slaten dichten!

Leve Maten, de den Rundbreef direkt bi Plattpartu abonneert hebbt: Een Woort to'n Datenschuul!

Wi Webmeesterschen und Webmeesters sünd jüst en beten verunsekert vunwegen dat niege Datenschuulgesett un hebbt dorwegen allens dreeduppelt afsekert -- so ok Plattpartu. Een Datenschuulverklaarn steiht nu nerrn op de Startsiet, wieldat dat vun överall to finnen is, un op Hoochdüütsch is dat dor nochmaal verlinkt. För Se is avers wichtig, dat ik vun Se nix as de Emailadress bruuk, an de ik den Rundbreef schicken schall. Nich mal en Naam bruk ik. Se köönt mi den Naam avers natüürlich geern mitschicken. Düsse "personenbezogenen Daten" bewohr ik seker op, heff en scharp Oog dorop un geev ehr nienich un ünner keen Ümstänn an nümsnich wieder, ok nich ünner Folter. Ik schick ok keen Reklaam un bruk de Daten bloots un alleen för den Rundbreef. Punkt.

Sülvstverstand is ok, dat Se den Rundbreef to jede Tied afbestelln köönt -- eenfach dör en foormlose Mail an mi, also an rundbreef@plattpartu.de orr webmaster@plattpartu.de. Denn geiht dat ruckzuck. Natüürlich lösch ik denn opsteed un för jümmers de Daten, de ik vun Se spiekert heff. Ünner uns plattdüütsche Maten is dat eentlich kloor, nich? Nütt avers nix, dat mutt hier nochmaal seggt warrn. Avers nu is good. Nu kümmt de Rundbreef.

Hoochsommer in'n Mai

In'n Aven uns de Hitten smitt!
Dat is meist as bi'n Smitten hitt.
Dor smurgelt op de Stratenbrück
de Asphalt as en Bratenstück.

Moinmoin, leve plattdüütsche Maten un Frünnen!

Oha, also in'n letzten Rundbreef harr ik Se doch vermünnert, dat de Lent bald kamen wöör, nich? Dor hett avers 'n Uul seten -- kamen is de Hoochsommer! Sowat ok! Un keen Druppen Regen norden un oosten de Elv!! In de Stadt is dat nich uttohollen, un buten smacht de Natuur! Nee, dat is nich mehr schöön. Sogor de Schüddelriemels sünd nich mehr astrein -- in de letzte Reeg heff ik en r wegmogelt! Hebbt Se't funnen? ;-)

Ok bi Plattpartu is dat Sommer woorn, d.h. dat Natuurnotizbook is vull (to'n Glück!) un de Maten vun De Welt un Gott sünd flietig (as jümmers). To'n Glück is uns Bottervagel vun'n Maand noch nich ganz dat eenzige Insekt; in't Natuur-Notizbook fahndet Thomas Seemann af un an na bestimmte Wildimmen, to Pingsten maakt Claus Günthers Fleeg en Utfloog, un Günter Weber hett Engerlinge utbuddelt. En ganz anner Aart Utfloog maakt de InSicht-Ruumsonde, de Anfang Mai start is un den Mars seismologisch ünnersöken schall. Sellschap hett se vun twee so flegen opklappte Laptops un vun Ludgerd Lüske, de düsse Mission wedder för uns begleit -- avers vun de Eer ut!! To'n Glück.

Uns Maten vun Wat in de Welt vörgeiht hebbt jichenswie dat Geföhl, dat wat inflationäär bruukt warrt -- bi Heinz Tiekötter is dat de Beteknen "Star", för Jutta Lammèr is dat glieks de ganze Beschrifterie-Mode. Leider keen Mode is de lege Rassismus, de Wolfhard Sauerbrey suur opstött -- den hett dat al lang geven. Un in mien Notizbook flütt al allens.

Ik weet nich, wo Se dat geiht, man för mi is dat Sommer, wenn dat Leven in so en sachtes Fleten övergeiht -- "in'n flow", as dat op Germish ja ok heet. Dorto höört op de Websiet lütte Bildgedichten orr Bildmeditiationen bi De Welt un Gott orr Plattdüütsch Künst -- licht, man vull Substanz, un jümmers so, as harr dat en lies Melodie. Opstunns sünd de Biller vun van Gogh Thema in de Radioandachten, un Addi Kahl singt wat för de Passat, dat kümmt den "flow" al teemlich neeg; man ik much geern düssen Sommer wedder to en Choral-Sommer maken. Dat harrn wi al poormaal. Ik weet, dat intresseert sünst villicht bloots noch een, twee Handvull Minschen op den ganzen Planeten, ole Karkenleder in Platt to överdragen; man för mi is dat de ideaale Sommermeditation. Mien Problem is: All mien leevsten Choräle heff ik al översett! De List is ja hier. Muchen Se mi Vörslääg maken, welk ik noch överdragen kunn? Denn schickt Se mi eenfach en Mail. Natüürlich ok hartens geern, wenn Se sülven wat överdragen hebbt -- orr anners aktiv warrn wüllt! Dor freit sik dat lütte Team, dat geern grötter warrn much.

Ach ja: Op Numanto.de gifft dat ok niege Gedichten! Un nu adjüs bet neegsten Maand!


Nu de Linklist. Op de enkelten Links mööt Se bloots klicken, dat Se henkaamt. Wenn Se den Rundbreef över Plattnet as PDF kriegt, funscheneert de Links avers nich mehr!

Plattdüütsch Künst:

Notizen ut'n Oktobermaand. Fotos un Verse vun Marlou    (1.5.)


De Welt un Gott:

Beste Schaapswull -- un nüms will se hebben! Vun Günter Weber    (31.5.)
Vadder Hörnig. Vertellsel vun Heinz Tiekötter    (29.5.)
Dat kannst mi glöven: Vincent van Gogh: De Buern in't Stroh. Vun Heinrich Siefer, mit Spraakopnahm    (27.5.)   
Seil in'n Droom. Leed för de "Passat" vun Addi Kahl    (23.5.)
Dat kannst mi glöven: Vincent van Gogh: De Mann mit de Saiback. Vun Heinrich Siefer, mit Spraakopnahm    (20.5.)   
De Fleeg ehr Pingstutfloog. Vun Claus Günther    (20.5.)
Dat kannst mi glöven: De Wunnersteern van Bethlehem. Vun Heinrich Siefer, mit Spraakopnahm    (13.5.)   
Andacht ut Grönau: Gotts Leev in uns Leven. Vun Henning Eggers    (10.5.)
Maikäwer fleig! Erinnern vun Günter Weber    (6.5.)
Dat kannst mi glöven: Neie Wäge gahn. Vun Heinrich Siefer, mit Spraakopnahm    (6.5.)   

In't Lütte Gebeedbauk:

    ...un juun Ole schallt Drööm hebben. Vun Marlou Lessing    (21.5.)
    Himmelfohrt. Vers mit Bild vun Thomas Seemann    (10.5.)


Natuur un Wetenschap:

MarCO flügg up den Mars tau. Vun Ludgerd Lüske    (17.5.)
Dei Start van InSicht. Van Ludgerd Lüske    (6.5.)
Bottervagel vun'n Maimaand: Dat grote Ossenoog. Vun Thomas Seemann un Marlou Lessing    (1.5.)

In't Aktuelle Natuurnotizbook:

    Avends an'n Yachthaven. Vun Antje Heßler    (30.5.)
   
Amselbesöök. Vun Antje Heßler    (28.5.)
    De Aalbek in'n Sommer. Vun Antje Heßler    (27.5.)
    Noch en Immen-Fahndungs-Oproop! Vun Thomas Seemann    (22.5.)
    Schönes Deert. Vun Thomas Seemann    (16.5.)
    Brunft bi de Planten. Vun Marlou Lessing    (11.5.)


Wat in de Welt vörgeiht:

Allens Stars! Vun Heinz Tiekötter    (29.5.)
Jümmers datsülvige -- Rassismus! Vun Wolfhard Sauerbrey    (13.5.)

In Jutta Lammèrs Blog Oogenblick mol:

    Dat Swarte sünd de Bookstaven    (31.5.)

...un fief niege Indrääg in Marlous plattdüütsch Notizbook.

Niege Spraakopnahmen:

Vincent van Gogh: De Buern in't Stroh. Vun Heinrich Siefer    (27.5.)   
Vincent van Gogh: De Mann mit de Saiback. Vun Heinrich Siefer    (20.5.)   
De Wunnersteern van Bethlehem. Vun Heinrich Siefer    (13.5.)   
Neie Wäge gahn. Vun Heinrich Siefer    (6.5.)   


Hartlich grööt

Marlou Lessing un dat lütte Plattpartu-Team