Rode...?
Rode Boxhanschen för de Roden...?

De weken Box-Hanschen

vun Cord Denker


Leve Lüüd, dat lüttste Kabarett hier bi uns in Noorddüütschland "De bunte Hund" will wat doon för de politische Kultur in uns Land. Noh den jüngsten Rundümschlag vun unsen Ministerpräsidenten is uns Speelbaas op de Söök noh Boxhanschen vun ganz besünner Oort, un wi köönt em dorbi öber de Schuller kieken:

An't Telefon sünd: Hr. Bröckelmann, Speelbaas, und Hr. Andersen, Antiquar, Trödelhöker un Pandleiher.


Bröckelmann:

(hett Andersen siene Nummer wählt, as den siene Sekretärin sick meldt, verlangt he den Chef): Moin, Andersen, ick will höpen, dat ick bi di an de richtige Stee bün, ick söök een Poor Box-Hanschen.

Andersen:

Dat hangt dorvun af, wo groot de sien schüllt. Wenn du mi dat seggst, denn kiek ick mol in dat Loger noh un meldt mi denn wedder.

Bröckelmann:

Jo, de Grött... also för een utwussen Minschen mit teemlich grote Hannen, so genau kann ick dat ok nich seggen.

Andersen:

Schüllt de denn för di sien? Denn kunnst du doch mol eben diene Hand utmeten.

Bröckelmann:

Jo, nee, dat is dat Problem, för mi schüllt de nich sien, ick söök för een annern. Un denn kümmt noch wat dorto: Dat schüllt weke Boxhanschen sien. Hest du sowat ok?

Andersen:

Dat verstoh ick nich, Bröckelmann, mit weke Box-Hanschen kann man doch öberhaupt nix anfangen, in'n Vereen oder so, meen ick. Wer geern boxt, de will doch ok mol richtig tohau'n. Weke Box-Hanschen — sowat heff ick noch nich höört. Wo schüllt de denn good för sien?

Bröckelmann:

Jo, pass op, ick heff an uns Parlament dacht, an unsen Landdag, wo dat wedder mol mit hatte Bandagen togüng. Ick kann dat jo verstohn, dat se sick dor dörboxen mööt, awers dat weer doch beter, wenn se dat mit weke Box-Hanschen moken kunnen, dat de Verletzungs-Gefohr nich ganz so groot is.

Oder swatte...?
Swatte Boxhanschen för de Swatten?

Andersen:

Nu verstoh ick al beter: Dat schall jo wol een
achtersinnig Geschenk vun di an unsen Landesvadder sien. Awers dat deit mi leed, Bröckelmann, dor kann ick di nich hölpen, dat muttst du denn annerwegens versöken. Awers giff mi doch bescheed, wenn du fündig worden büst, denn spendeer ick de anner Sied ok so'n Poor.

Bröckelmann:

Ach, is dat een Jammer, ick heff al so veel versöcht, Anzeigen-
Bläder un Internet un Sportsgeschäften... Wi mööt doch wat doon för de politische Kultur in uns Land, so kann't doch nich wiedergohn, de ganze Republik kiekt jo al noh uns röber!

Andersen: Jo, dor hest du warraftig recht! Ick wünsch all'ns Gode dorbi!


2.8.2009


na baven