„Wi stellt dat Böös na bit an’t Enn vun de Welt“

Interview mit George Bush

Gistern hett George W. Bush, de Präsident vun de Vereenigten Staaten vun Amerika, unsen Kulturredakteur Irenäus Maginäär en Exklusiv-Interview geven! Herr Maginäär meen avers achterna, he harr den Indruck, Mr.Bush wüss nich so recht, wat en Kulturredakteur eentlich is. Poor anner Saken wüss he ok nich so nau. Eendoont – hier is dat Exklusiv-Interview!


I.Maginäär: „Herr Präsident, nu is siet veer Weken Krieg in’t histoorsche Land vun Mesopotamien, Assyrien, Akkad, Babylonien, vun de Hethiter...“

Bush: „Mesopotamien, Assyrien, Akkad, Babylonien, Hethiter? Nee, eerstmal is bloots Krieg in’n Irak. Denn kummt Syrien, un denn eerst kaamt wi to de annern Verbreker-Länner, de Se nöömt hebbt. De Aß vun de Bösen warrt totaal terslaan, dat segg ik Se!“

I.Maginäär: „Ik meen doch, dat in’t Land vun de histoorschen Steden Ur un Uruk...“

Bush: „Ha! Ur un Uruk! Terroristen-Nester! Tony Blair weit dat. Dor kaamt se tosamen, de Schurken, seggt sien Lüüd vun de Spüürhunnen! Orrer wat seggt sien Student?“

Poster vun www.whitehouse.orgI.Maginäär: „Ik wull seggen, dat all siet de öllsten Tieden, siet de Sumerer ünner Lugalzaggesi bit na’t Middelmeer regeern dään...“

Bush: „De Sumerer? Lugalzaggesi heit de Anföhrer? En ehrlich Minsch, eerst recht keen Amerikaner, heit nienich so. En Terrorist heit so!

Vun dor neern bit hen na’t Middelmeer hett he dat Seggen? Klingt heel verdächtig na Al Kaida! Dor mütt wi woll uns Marines in Draff setten.

Wat seggt Se? Sargon, en Günstling vun dat Wief Inanna, speelt dor ok en Rull? Daat bi Al Kaida nu al Fruunsminschen mit? Wi warrn unsen CIA maal fragen. Orrer is dat en Saak för 007? Is de Inanna villicht – attraktiv?“ (kniept’n Oog)

I.Maginäär: „Herr Präsident, ik heff den Indruck, wi missverstaht uns. Kennt Se överhaupt de Geschicht vun’t Tweistroomland? Kennt Se t.B. Gilgamesch?“

Bush: „Woto, glöövt Se, heff ik en Geheimdeenst? De hebbt mi allens över Gilgamesch vertellt. Allens! Dat’s’n ganz Legen. Dor mütt wi besünners oppassen. He is angeevlich lang doot, aver villicht deit he ok bloots so, dormit wi dat denkt – Osama bin Laden is ja villicht ok doot, nich? (Lacht) Op jeden Fall kümmt allens Lege woll vun Gilgamesch, de half Minsch un half Deert weer. Op acht Teigeln hett he sien geheime Bott schreven un denn verbuddelt, seggt de CIA. Geheimdokumente! Över Massenvernichtungswaffen! Segg ik ja: Allens Lege versteckt de enerworrns. Aver wi warrt dat finnen.“

I.Maginäär: „Herr Präsident, plaant Se mal Babylon orrer Assyrien to besöken?“

Bush: „Babylon? Liggt doch wat in Süden vun Bagdad? Maakt wi koort, wenn wi in Bagdad trecht sünd!

Mit Assyrien hebbt Se Recht: De Syrier mütt wi uns as Neegste vörnehmen. Man dor schick ik ok eerstmaal min Suldaten vör, ehrdat ik dor sülven opkrüüz (lacht).“

I.Maginäär: „Herr Präsident, nix för ungoot, avers Se hebbt keen Ahnung.“

Poster vun www.whitehouse.org

Bush: „Ha! Du europääsche Waschlappen, du hest sülven keen Ahnung! Ik segg di maal, wat de CIA noch rutkregen hett: Vun all de Bööswichter sünd Saken opbewohrt in Bagdad in en as Museum tarnt Huus!

Laat uns nu man eerst na Bagdad hen! Un denn hißt wi de Lüüd op, dat se allens in Gruus un Muus haugen, wat se dor an geheime Saken upbewohrt. Kielschrifft schall dat sien? Ne, ik laat mi doch nich för dumm verköpen. Dat sünd chemsche Teiken för Giftkraam un so. Op Teigel hebbt se dat opschreven? Allerbest! De sünd in en Nacht tweihaugt to Müll.

Wi schafft dat! Wohrt juch weg, ji Bösen, hier kümmt de goode G.W.B.!

Wat? Abraham kümmt vun dor? Noah is dor west? Ok keen Probleem! Denn schrifft Gott de Bibel even beten üm. Den Gefallen kann HE mi, den Boss vun sien’ Gotteskrieger, woll doon.“

I.Maginäär: „Herr Präsident, ik dank för dat Gespreek.“


Rudi Witzke und Marlou Lessing
in'n April 2003


na baven