Pingsten

Gedanken vun Karl Waldecker


Uns Ogen wasst, uns Ohren
Sinnen flütt över
vun Biller, vun Töön
Blix un Dunner
In de Stuven flimmert dat
deep in de Sessel
vun Gliekgülligkeit

Bomben regent
vun Minschenhand
Blixgewitter
un in'n Schadden
dunkel Stuven
'neem de Macht ehr Angst
reine Seelen terbrickt

Minsch in'n Sessel
wullt du de ween
de de Bomb smitt?
De, den
se drippt?
De Folterknecht?
Dat Opper?
Orr bloots ahnweten
mit dien Lohn
dat Elend finanzeern?

Dien Ogen wasst, dien Ohren
Luuster, kiek
na binnen
Dreep dien Wahl
hannel.


26.5.2015


na baven