Jümmer datsülve: Rassismus...

vun Wolfhard Sauerbrey


Wi wahnt in so 'ne fiene Straat!
Dor kennt all Lüüd sik, de dor gaht,
meist jeedeen kennst du mit sien Namen,
sünd nich so "bessere" Herrn un Damen,
ne, Handwarkslüd, 'n poor Studenten,
Hartz veer — twee, dree; Abiturienten,
twee Schoolmeestersch, een Architekt,
dree, de jüst in 't Examen steckt,
Gendarm, Versekerer, Postbüdel,
Muurmann un Discher — all so'n Tüdel,

de dor in goode Naverschaft
tosamen fiert, tosamen schafft,
de sik de Rasenmeihers lehnt,
un de sik helpt, neem se blots köönt.
Un Kinners kaamt di inne Mööt,
de op'n Schoolweg fröhlich grööt.

Denn is dor ok so'n smucke Deern,
achteihn — de möögt wi bannig geern,
helpt, wo se kann, un singt un lacht!
Uns Stine is ne wohre Pracht!

Mitünner sliekt so'n jungen Mann
sik dor so'n beten an ehr ran,
weer geern woll mit vun de Partie —
man slumpt hett dat betto noch nie.

Man vör veer Daag, da keem se an —
dor heel de Straat den Aten an:
keem mit een Fründ — man weet ji wat...
de Keerl, de weer meist pickenswatt!
Good seeg he ut! un de Figur!
As Sidney Poitier! Man nur —

dat gifft doch nich! Ehrn blonden Zopp
tosamen mit so'n krusen Kopp!
Dat duur nich lang — denn füng en Goos
al mit veniensch Gesnater los:
"Hest du dat sehn? Dat geiht jo fix!
De dütschen Jungs, de döögt woll nix?

Un Nahbers Korl is woll to slecht?
Un denn — ik weet nich — dat Geslecht —
de Niggers sünd, dat seggt se all,
erotisch so wat vun brutal!
De maakt di dat so mit Ruckzuck
meist as 'n jungen Zeegenbuck!
Un kümmt een Kind — denn wörrn se gehn
nach Ghana af — auf Wiedersehn!"


Goos oder Giftslang?

Se wöör noch wiedersnatern — avers:
nu mutt se glieks mal to de Navers,

villicht hebbt de noch nix vun hört,
wat in de Straat hier so mallört!
De Steen keem sachens so in 't Rullen,
un fixer, as de Lüd dat wullen,
dor sweel as Rook de övle Saat
vull Hass un Afgunst dör de Straat.

Ik bün nu eenunachtig Johr,
un an Erfahrung riek,
man all de Drööm — se worrn nich wohr:
de Minschen blievt sik gliek!


Biller: RalfGervink, ExplorerBob, Hemera

13.5.2018


na baven