Stiften gahn

vun Ewald Eden


Kiek moal... dat is mi vermörgens för de Footen fallen.

"Nobelschreibgeräte für Endzeitabgeordnete": 68000 Euro... dat is joa vandoach in d’ Politik un Geldwertschkupp heel keen Tall mehr.

Achtunszäßtichdusend Euro – mennicheen mach nu woll särgen, dorför do ikk joa nich moal licht knücheln – wat denn rejell hoosten.

Dat is schiens de neeä Tied, wenn een all füfftich Milljonen dorför noaschnääten kricht, dat he dat Waark van Generatschonen vör de Müür sett hett, denn is dat woll so.

Dat Geböören, wat dor all so ovgoahn is in de letzde Tied, aal uptoföören is gannich de Tied to.

Dat do ikk mi hier ok verkniepen. Mi sünd disse 68-dusend Euro vöörmörgens suur upstödt. Lääs ikk bi d’ Frööstükk doch in d’ Blattje, dat 115 Bundsdachslitten sükk föör de letzt poar Meter van hör Amtstied van de Bundsdachverwalten noch ähm gau 396 Pennholler van een ‚Nobelmarke’ mit gülden Pennen fördert hevvt.

Ikk hevv wäär moal Adam Riese sein Räkenwaartüüchs ut de Schkapp hoalt un doaran rümklütert.

  • 68000 Euro för 396 Pennholler moakt för jeden enkelten Pennholler 171,71 Euro.
  • 396 Pennholler mit gülden Pennen för 115 Bundsdachslitten moakt för jeden 3,5 Pennholler mit gülden Pennen.

As ikk dat mit de Hülp van Adam Rieses Räkenmaschin uträkend har, dor keem bi mi so een bietji schroared Denken van Dach:

"Wat bruksen Bundsdachslitten – de to'n gröttsten Deel ok noch an d’ Ennen van hör Boantji ankoamen sünd – noch dreeunhalf Pennholler mit gülden Pennen van d’ Stoat?"


Harrn se staats den Guldstift den Rootstift ansett, weet düt hier rutkamen

Tomoal see doch woahrschiens veel bäter mit een profanen Kugelschriever ümgoahn köänt. De Deerten koamt säker in Huus in d’ Schkapp as Besinnen an een inträchtige Tied.

För 195 neeä Kugelschrievers ween dat nämich noch keen 100 Euro wäst.

För de annern 67900 Euro har man doch bäter 17-dusend Pennholler oahn gülden Pennen för Schoolkinner koopen kunnt, dormit de dat Schrieven figelinsch läärt. Üm dat ümtosetten, har denn nichmoal de Gesetzesmaschinerie in d’ Lopen brengen musst.

Nadrag an'n 30.11.:

Gediegen is dat doch … ovwoll – angoahn kann dat joa hoast nich …

Mien Anstööten van wägen de Schrievers mit de gülden Pennen för de Bundsdachslitten is noch keen tein Stünnen up Plattpartu in d’ Internet künnichmoakt, dor hört man all ut d’ Berlin, dat de Bundsdachpräses an dit Geböören wat ännern will – wiel, ok hümm is upfallen (süüch moal an!), dat jümmers vöör Winachen ov kört vördem, wenn de Bundsdachslitten hör „Papiern“ kriecht, de Tallen för sükkse Bestellungen noa boaben jumpen.

Överhaupts — dat heele Bewennt üm de Schrieveree van de Litten dor in de Sabbelbuud hett mi son bäten Stiekelwier in d’ Halslokk krupen loaten – un dor bün ikk denn wäär bi Adam Riese sien Räkenkünsten laand’t.

In 365 Doagen kann elker Bundsdachslitt van d’ Verwaltung för Twalfduusend Euro Schrievkroameree anfördern.

Wenn nu jeden van disse Verträders an 365 Doagen fliedich sein Boantje noageit, denn moot he an jeder Dach, de us Heergott warden lett, för 32 Euro un 88 Cent Papierbloaden vullmageln, Ink verkleien un Plakkmarken kliistern. Dor hett jedeneen oaber Drokks to doon – denn för hoast dreeundartich Euro – wat joa jümmers noch 65 Mark sünd – givt dat in d’ Groothannel een büld Kroameree up dit Rebett to kopen.

Ov schrievt us Bundsdachslitten villicht mit gülden Pennen up sieden Rullen – so as de olen schinesischen Mandarins in de Tieden van de Ming-Dynastie?

Villicht kann de Bundsdachpräses dor joa ok moal kieken un dorför sörgen, dat in d’ Rieksdach dor in d’ Hauptkuntrei nich mehr soveel Papier mit Kreiulen vullmagelt word. Denn kunnen nämich för de inspoarten Doalers up de anner Kant een Hüpen Kinners een bäten mehr Schoolheften un Böker kriegen – denn de mooten dat Lääsen un Schrieven noch läären.


29.11.2009


na baven