Vun den Fischer un sien Glück

vun Heinz Tiekötter


No'n Freuhstück geiht 'n Urlauber an'n Strand lang; dorünnen in Süd-Itolien, wo de Stebel düsse Hack hett un de Lüüd sik nich so afrackert as in'n Norden. De Sünn schient, ne lange ruhige Dünung lett lütje Wellen op den Sand utlopen. Meuven krieschen un'n lichten Wind fichelt den Feriengast üm de Nees. Dat rückt no Soltwoter un Seetang.

No ne Tiet sütt uns Urlauber all vun wieden 'n Mann in Schatten vun een Roerboot sitten. De smeukt un hollt 'n halvleddigen Wienbuddel in de Hand. Langsom kümmt uns Feriengast neger ran. He snackt denn Mann an. Wat he hier mookt, will he weten, denn he is 'n beten neeschierig un em steurt dat, wenn een sik an hellichten Dag op de fule Huut leggt un nix deiht. He is een vun den olen Slag un bi em mutt all sien Ordnung hebben. Wat he gornich lieden kunn, dat is, wenn een keen Arbeit vör sik hett, denn de Urlauber is ut Düütschland! Also froogt he een tweetet mol: "Wat deihst du hier?" De Itacker lacht un froogt torüch: "Woans sütt dat denn ut?" un antert denn fründlich: "Ik bün Fischer, man nu mook ik Siesta."

Uns Urlauber sett sik to em in den Schatten un froogt, wat nu nich beste Fangtiet is. "Doch, dat schon", seggt de Fischer. Un denn will uns Landsmann noch weten, ob em dat Boot toheurt. "Jo, heff ik vun mien Vadder arft", säe de Fischer, "dorum kann ik jo nu Siesta moken." "Dat verstoh ik nich", meen de Dütsche "wenn du nu buten weerst un kunnst 'n goden Fang moken un den för godet Geld verkeupen un wenn du dat jedeen Dag so moken deihst, denn harrst du doch bald Geld tosomen för 'n tweetet Boot." "Un denn?" frogt de Fischer. "Mann", säe de Dütsche, nu 'n beten genervt öber düssen Mangel an Insatz, "denn stellst du 'n Helpsmann in un denn fangt ji tosomen elkeen Dag dat Duppelte."

"Woför sall dat denn good sien?", froogt de Mann. "Wat en dummerhaftige Froog", antert uns Urlauber, "denn duert dat nich lang un du hest een drüttet un bald dorno 'n veertet Boot, jümmers mit Lüüd dorin, de all för di arbeit un di diene Euros verdeent." "Jo", seggt de Fischer un froogt nu to'n tweeten Mol "wat heff ik dorvun?"
"Mann in de Tünn", queest nu de Urlauber öber so veel Unverstand, "denn kunnst du hier an Strand sitten un Siesta moken, wenn dien Lüüd för di ünnerwegens sünd un arbeit!"

De Italiener kiekt den Dütschen deep in de Ogen, schüttkoppt 'n beten un froogt em denn: "Un wat mook ik denn nu hier?"


16.7.2017


na baven