Pickert backen!

van Martin Hüttenbernd


In Loge, Deppel, Boisingfeld
de Pickert os wat Leck'res gelt;
ob ault, ob jung — ob rüik, ob arm,
den ett eun jeuder, öbber warm!
Denn kault liggt heu teo schwor in't Luif,
bekümmt düi nich, de Biuk wärt stuif.

Ee'n backen, dat ess eune Kunst,
proboir't mol, kümmst graut in Gunst!
Un wenn heu wacker ess gerohn,
blifft keuner up'n Diske stohn.
Fang orst mol met Katuffel an —
Eun halwet Pund för jeuden Mann.

De haalste dui iut duinen Keller,
wasket seu und schillst de Pelle.
Denn most' se ruiben, nich teo fuin,
dat ess ganß wichtig för den Duig;
dat Ruiwsel kümmt in eunen Dürschlag,
seo löpt dat Wader bätter aff.

Niu Mell, eun Kilo auk dovan,
un Melke auk, 'n derben Strull mott dran;
an Solt un Gest most diu auk denken,
un Euer drafst diu dui nich schenken:
dovan nimm druiste füiwe, sesse,
'n bitken Sucker — un'n bättern Pickert häste!

Diu draffst dat nich teo dünne maken,
deo auk Rosuinen met do an,
süss flütt dat weg, löpt iutenanner,
un't geuht dui seo os Muinken Sander —
De Pannen stell niu up'n Herd,
ruiwst in met Speck, seo es et wert,

Niu kümmt de Duig in duine Pannen,
heu löpt diu niu nich mahr vondannen,
struik änne glatt un nich teo dick,
dat diuert bleos 'n Augenblick.

Up jeuder Halwe mot heu backen,
bluif dobui stohn, holt stuif den Nacken;
un es heu buidersuitens geel un kroß,
denn esset geot, un niu geuht't los:
Schmeer Leberwost do up un ett!

Rezept hier


Tau'n Anhören hier klicken:


Lesen deit Martin Hüttenbernd in lippisches Platt.


1.2.2009


na baven