Hassos eerste Dag alleen

— Oostfreeschkes Platt —


Dat is bet hier passeert:
Hasso läär de Welt kennen
Hasso kriggt en nieg Familie


Van "streunende Hunde" har he woll allmoal wat in d' Blatt lääst — man Erfoahrung har he dormit noch nich.

Bevöör sien Lüü wäär an d' Huus keem'n, mook he sükk up de Padd. Ähm noch gau ünner d' Hoaselstruuk — dor leech sien gröttste Reserveknoaken. Een bäten wat muß man joa mitnähm'n — tominnst för de eerste Dach — un denn gung dat los.

Üm de Middachstied stunn de Sünn in d' Waarmte — un dor wull he hen. Tweemoal wee he mit sien Lüü all in een Land wääden, wor de Minschen heel flink schnakken. Spoanien wuur dat nöömt — so veel har he woll mitkräägen. De Landsträäk, wor dat Freetiedhuus van sien Famili stunn, de heet Costa Brava. Dat har he so nipp un nau behollen, wiel dat Word Brav in sien Wordenbook stunn. Dat har he all foaken genooch to hörn kräägen in sien Lääven.

De eerste Dach gung dat good vöörrut. Ov un to een bäten Woater schlikken an d' Schlootskant — un man wiider.

He har all een düchdich Endji Wäch achter sükk. De Sünn wee all boaben van d' Häveen doalfallen, un hung jüüst över de Kant, achter de see sükk Schnaas jümmers verstäken de. Also gung ok bold dat groode Lucht ut.

Hassos Gedankens gungen noa sien Fräetpott hen — oaber nich alleen de fääl hüm, nä, ok de waarm Hann'n van sien Jichterluudenbüdel. Son spierke vermiss he dat Achter-de-Ohrn-Kraueln all. In sien Moach wee dat sinnich an Rummeln — dat wee oaber noch vulltoholln. Een bäten mehr Woater drinken — denn wee dat eers wäär wäch. An Stäen, wor Hüüs in Drufeln stunn'n, leep he in grote Boagens ümto.

Sien Been'n wurden möh — wat Wunner ok, har he doch keen Middachstünn'n hat. Düster wee dat ok all wurn — un so kroop he in een grode Heubüld, de mirden in d' Land stunn. Dat wee woll nich sien Körf — oaber week un waarm wee dat. He har noch jüst Tied, sükk tosoamentorulln — dor schleep he ok all. Drööm van Kluntji un Koken, un suus mit sien Beste dör d' Tuun.

Mmmuuuhhh Mmmuuhh ... wat wee dat? De Dach rööch sükk allwär, un he har van twee Schwaartbunten Visit. De Keu ween bi sien Schloapstäe an luken.

Wenn he ok man so goaelk fröhstücken kunn! He kroop ut de Büld. Düchdich schüddeln noa aal Kanten — mit Heu in d' Hoar seech man joa ut as een Landstrieker. Kunn man sükk joa nargens sehn loaten. Hen noa d' Schlootskant — eers moal een bäten drinken. Dat dee hum reschkoapen good. Noch ähm een Spierke Woater üm de Kopp haun — sien Speegelbild in d' Woater ankieken — he wee tofrää mit sükk. Blossich dat Rummeln in sien Buuk — dat wee van de "Morgentoilette" ok nich minner wurn.

Irgendeen dor boaben har dat woll hört. Hunn'n hevvt näämich —
netso as Minschen — een Schutzengel. De Keu ween an Bramm'n — leepen een poar Trää — un dreiden hör Nack stiäl noa hüm to. As wenn see särgen wullen: Koam mit — du häst doch Schmacht!

He drömel sinnich — mit Tied tüschen de Keu un sükk — achteran. He wuß näämich ut seine Läärtied, dat Keuen meesttieds up Hunnen nich good to schnakken sünd. Disse Keuen harn dat woll vergääten. Vöör dat groote Hekk dreiden see off. Wat kreech he to sehn? Een veerkantigen holten Bakk. Sien Nöäs trook hüm mit Gewalt dorhen. Dor wee joa wat in to frääten. Dat seech hoast so ut as sien Moaltied in Huus, de he jümmer so tüschendör kreech. Drööchfoor wur dat nöömt. De Schmoak wee woll so'n bietji nich in siene Richtung — oaber irgendwons har he moal upschnappt: "In de Nod frätt de Düwel Fleegen." Dor wee wat mit an. Un so schlecht wee disse Moahltied nu wüggelk nich.

De Keuen stunnen good tein Trää van hüm off, as wenn dat hüm gannich geev. Ov un to meen he, dat de linker van de Deerten hüm son bäten kniepoogen de. As wenn see särgen wull: Nu man to — du häst noch een wieden Wäch vöör di — nääm düchdich wat van dat Futter mit! Tweemoal leet he sük denn nich nöögen. So vöäl, as rin gung, pakk he up. As he van achtern bit vörn aal vullstoppt har, häv he eenmoal sien vörderst Been — nikkopp de Keuen to — un wieder gung de Reis noa Spoanien.


Un hier geiht dat wieder!


Den Text hett Ewald Eden för ju schreven. He is links to sehn.

De Biller hett Kensise Anders för ju maalt. Se is rechts to sehn.


21.8.2011


na baven