Eer un Weltall

  De Coriolis-Kraft
  Licht as Snee? Wat de Eerkrust so driggt
  Sneeflocken un woans se tostann kaamt
  De Perseiden — Steernsnuppen in'n August
  Naturnotiz: Venus-Dörgang dör de Sünn
  Levenssaft Woter
  Ebb un Floot
  Mofi & Co. — Woans Sünn- un Maanfinsternisse tostann kaamt
  Wiehnachtssteerns — De Wintersteernbiller
  Woans de Johrstieden tostann kaamt


na baven