V

V90

En Standard för analoge Modems. En Modem, dat düssen Standard erfüllt, kann bet to 56 kBit Daten per Sekunn överdragen. Düssen Standard efüllt alle niegen Modems vundaag.

Vektorgrafik

En Aart vun digitale Biller; dat Gegendeel is Pixelgrafik. Bi Vektorgrafik merkt sik de Computer de Biller nich as'n Rechteck vun Pünkt, man he merkt sik de enkelten Objekten dorop. De köönt Se denn achterna jümmers noch verännern.


Links en Vektorgrafik: De enkelten Objekten köönt anklickt un verännert warrn. Rechts en Pixelgrafik: Kannst so veel klicken as du wullt, de Objekten sünd in de Pünktmatrix opgahn, de sünd "vergeten".

Ventilator

Dat is de Lüfter.

Verknüpfung

Dat is en lütte Datei, in de nix anners as en Wiederleitung na en annere, gröttere Datei steken deit. De Sinn dorvun is de, dat een de groten, sparrigen Datein nich överall sitten hebben will; dor deit een denn Verknüppungen hen. Dat is t.B. so op den Desktop. De lütten Biller, mit de een Programme starten kann, sünd mehrst alle bloots Verknüppungen; de wohren Programmdatein sitt nich op den Desktop, man in Ordners so as C:\Programme. De Verknüppung kennst mehrst doran, dat se en lierlütten Piel links nerrn hett, so as de dree Desktop-Verknüppungen, de uns Bild hier wiest. Man ok in't Start-Menü sünd de Porgramm-Indrääg allens Verknüppungen. Dat gifft ok Verknüppungen nich bloots to Programme, man Se köönt ok egen Verknüppungen to jede Aart vun Datei anleggen. — En Verknüppung is bloots 1 kb groot, wieldess de Datei, op de se wiest, so groot ween kann, as dat man geiht. De Verknüppung funscheneert avers jüst so, as weer dat de wohre (Programm-)Datei: Een Duppelklick, un los geiht't. Achterrücks peest dorbi Windows na de Datei, de ehr Padd in de Verknüppung angeven is, un start de. Dat geiht so gau, dat warrt Se gor nich wies.

Verschlüsselung

Verslöteln heet, dat een Daten so ümfoormt, dat anner Lü dor nix mit anfangen köönt, ok wenn se ehr tofaat kriggt. Bloots de, de den Slötel hett, kann dat wedder utklamüstern. — Bi sekerheits-empfindliche Daten mutt dat ween. Warrt solk Daten över dat http-Protokoll överdragen, denn warrt dat inbuute Sekerheits-Protokoll https (süh ok SSL) aktiv. Wüllt Se avers solk Daten över Email överdragen, mööt Se ehr anners verslöteln, t.B. mit PGP.

Verzeichnis

Datsülvige as en Ordner. — Ordners heet ok "Verzeichnisse", wieldat in de Ordners alle Datein vertekent warrt, de dor in sitten doot. Dat Verteknen is dat eentliche Wesen vun de Ordners. Dat wi ehr "Ordners" nöömt, is eentlich en bildhaftige Utdruck.

Video, Videostreaming

Op'n PC köönt Se mit Multimedia-Programme (t.B. Multimedia-Player) Filme bekieken, de Se op CDs oder DVDs kriegt — dat is vundaag Standard. Man Se köönt ok Videosequenzen ut dat Internet rünnerladen un to glieke Tied bekieken. Dat nöömt een Videostreaming. — Süh ok bi Streaming.

Virenscanner

En Programm, dat Viren finnen un bekämpen kann. Wenn Se een lopen hebbt, kann de verhinnern, dat niege Viren op SeEhrn Computer kaamt; sünd al welk dor, kann he jüm ok opspören un mennigmaal tonicht maken. — Virenscanner gifft dat to köpen, avers ok ümsüß, to'n Bispill bi www.free-av.de.

virtuell

Dat heet: nich reaal, bloots in'n Computer existent. Virtuelle Realität is en vun Computer maakte digitale "Welt" mit dreedimenschonaal utsehn Objekte usw.

virtueller Speicher

Dormit is de Swap-Datei meent.

Virus

En lütt Programm, dat heemlich op SeEhrn Computer kümmt un dar allens Möögliche daan kann, vun Dummtüüchs bet groten Schaden. Viren köönt över't Internet kamen oder ok över "versüükte" Disketten un CDs — op all de Wegen, 'neem frömde Daten op SeEhrn Computer kaamt. Viren sünd as Datein mehrst lütt, denn wenn dar mitmaal wat nieges Grotes op SeEhr Fastplatt liggen dä, dat kunnen Se ja wieswarrn, un dat Virus will mööglichst lang geheem blieven.

Wokeen maakt düsse Viren? Dat sünd lege Witzbolden un Mallbüdels, de sik wichtig maken wullt, ahn dat se bekannt warrn — de Typ Lü, de ok anonyme Breven schrifft. De sett sowat in Gang, vundaag mehrst över't Internet.

Woans köönt Se sik schulen? Maakt Se nienich Anhangen vun Emails apen, vun de Se nix weet; laat Se beter jümmers 'n Virenscanner blangbi lopen.

VPN

Afkörten för Virtual Private Network, also "virtuelles privaates Nettwark". En Technik, mit de een op en LAN orr Intranet vun buten togriepen kann, as steek een dor binn. T.B. kann en Minsch vun Tohuus mit sin Privaat-PC in dat Intranet vun sin Firma gahn, as wenn he in de Firma weer. De Verbinnung geiht dorbi natüürlich över dat Internet.