S

scannen

Biller mit'n Scanner in Datein ümwanneln. Wenn Se'n Bild t.B. malt, denn is dat en analoge Saak. De Computer mutt dat in Tallen ümwanneln (digitaliseern). Darbi terleegt he dat in Pixel.
Dat Scannen geiht liek as bi'n Kopierer, man bloots dat dar keen nieges Blatt Papier rutkümmt, man en Datei in'n Computer.

Scanner

Dat's'n Reedschap, de Biller vun Papeer in'n Computer bringen kann. Dorbi warrt dat Bild rastert, un de Computer merkt sik dat in Pünkt. Dat Bild is denn digitaliseert.
'n modernen Scanner köst so bi 120 € oder mehr. De Software to'n Scannen is dar al bi. Dat Ding is üm un bi so groot as'n platten Aktenordner, un dat warrt an'n USB-Ansluss vun SeEhrn Computer anslaten.

Schaltfläche

'n Knoop to'n Klicken. Mit dat Schaltflack is en Befehl verknüppt; wenn Se klickt, warrt de Befehl geven, un denn passeert wat. Dat Bild wiest dat Start-Schaltflack bi Windows 98.

Schnittstelle

Mehrst bruukt as en anner Woort för Ansluss. — Süh ok bi Interface.

Schriftart

Süh na bi Font.

Screenshot

Vun Screen = Billschirm, Shot = Snappschööt. En Bild vun den Billschirm — as Datei orr as Utdruck (süh Hardcopy). — So en Bild köönt Se in Windows licht sülven scheten, wenn Se de Tast mit de Opschrift Druck daldrückt; se sitt in de Reeg vun de Funkschoonstasten, baven op de Tastatuur, mehr wat rechterhand. Wenn Se de daldrückt, merkt sik Windows dat Bild, wat in düssen Momang op den Billschirm to sehn is — den Screenshot. Se köönt nu in en Bildprogramm gahn (dat eenfachst: Paint, Start | (Alle) Programme | Zubehör | Paint) un dor op Bearbeiten | Einfügen gahn. Denn seht Se den Screenshot as Bilddatei un köönt em verännern orr spiekern.

Script

En Datei, in de en Reegnfolg vun Befehlen steiht — vun'n Wesen her also en lütt Programm. Dat gifft vele Scripten, de in'n Computeralldag, besünners ok in't Web, good un passlich sünd. Kriggt Se avers Scripten per Email, schulln Se sik wohren. De köönt ok Schaden anrichten. Allens, wat Se nich kennt, schulln Se nich anfaten, unbekannte Attachments vun Emails nich apenmaken.

Script Kiddies

Süh bi Kiddies.

Scrollbar

Ingelsch för Rullbalken.

SCSI

Afkörten vun "Small Computer System Interface". De SCSI-Standard is en Standard för gaue Kommunikaschoon mang de Hardware. De Hardware snackt denn över den SCSI-Bus. Nich alle PCs hebbt SCSI, bruukt een ok nich.

SD-Karte, SD-RAM

En Aart Flash-Spieker, begegent us t.B. as lütt Spieker-Koort för Digitaalkameras.

Sequenz

Affolg, Reeg. En Melodie is t.B. en Sequenz vun Töön. Dat Woort warrt ok för en Reeg vun Befehle orr — in't Multimedia-Rebett — för en Affolg t.B. vun Filmbiller bruukt.

sequenziell

Na enanner folgend. In en sequenzielle Söök warrt alle Elemente een na't anner afsöökt.

seriell

Wenn Daten seriell vun een Reedschap na de anner överdragen warrt, bedüüd dat, dat se püük een na den annern överdragen warrt — also Bit för Bit in'n Göösmarsch. Gegendeel: parallel.

Serielle Schnittstelle

En öllere Ansluss an'n PC, 'neem Daten seriell överdragen warrt. In niege PCs warrt he mehr un mehr weglaten.

Serienbrief, Seriendruck

En Massen-Breef orr Massen-Drucksaak, de mit'n Computer maakt warrt. Dorbi is de Trick, dat elkeen Breef ganz individuell utsehn kann, mit persöönlichen Naam un Adress un anner individuelle Bestanddele, man de eentliche Inholl is jümmers gliek. Lü, de sik dormit nich utkennt, meent denn, se weern persöönlich anschreven woorn, man dat is nich so. — De mehrsten Reklamebreve un ok seriöse Reknungen, de wi vundaag kriggt, sünd Seriendrucksaken.

De Seriendruck geiht so: Se hebbt en Liste vun Adressaten. Dor steiht allens binn, wat per Adressat persöönlich, individuell is: De Anreed, Anschrift, ok de Rechnungsbedrag (wenn dat en Rechnung warrt) usw. Un Se hebbt en Dokment, 'neem dat Gerüst in steiht, 'neem de persöönlichen Bestanddele insett warrn schallt. Dor steiht t.B. Ehr Afsenner-Breefkopp, poor nette Wöör, dat "mit freundlichen Grüßen" un Ehr Ünnerschrift binn. Un per Computer verheiraadt Se nu de twee Saken, dat Dokment un de Liste: För elkeen Persoon in de Liste warrt de individuellen Delen in dat Gerüst insett, de Breef warrt druckt, un denn kümmt al de neegste Persoon in de Liste an de Reeg. — Solk Listen köönt grote Datenbanken mit Dusende un Dusende vun Datensätz ween, man ok lütte Listen mit wenige Indrääg sünd mööglich.

Dat Bild wiest, woans dat geiht. Annahmen, Se wüllt en Breef an all Ehr Frünnen schrieven. De Frünnen un ehr Adressen hebbt Se in en Tabell oplist. Denn schrifft Se en Breef mit dat Gerüst. In düssen Breef warrt an de Steden, 'neem de Seriendruck de individuellen Delen rinsett, Platzholler sett. Se sünd hier dör <<Vorname>>, <<Name>> usw. weddergeven.
Beed tosamen — Liste un Gerüst — geevt Se in den Seriendruck, un he maakt för elkeenen vun de Frünnen en "individuellen" Breef dor ut.

Alle echten Textverarbeitungsprogramme köönt vundaag Serienbreve maken. Dat is gor nich so swaar.

Server

Ingelsch "Deener". 'n Server is en zentralen Computer in en Nettwark, de de annern Computer ehr Verstännigung deent un jüm Togriep op Programmen un Gereedschapen gifft. De Computers, de bedeent warrt, heet denn Clients. Faken hett en Nettwark in en Firma (en LAN) t.B. en Drucker gemeensam un ok en Internet-Togang. De Server vun dat LAN is denn tostännig för de Kommunikaschoon vun de vernetten Computers merrnanner, för jümehrn Drucker-Togang un för de Sekerheit vun'n Internet-Togang vun't ganze Nettwark. - An'n Server sitt keen Minsch to'n Arbeiten; de arbeit't för sik alleen; mehrst löppt he Dag un Nacht. De Server is also bloots en "Deener", avers heel wichtig.

Server Side Include

Op Platt "vun de Server-Siet inslaten". Dat heet, dat en Websiet en Informaschoon anbeden deit, de en Webserver ehr levern mutt. Faken sünd dat dynaamsche Informaschoonen, t.B. de aktuelle Klockentied orr de Stand vun en Tellwark. De Server mutt solk Tosamenarbeit natüürlich ünnerstütten.

Service

Ingelsch för Deenst.

Service Pack

En Tosamenfaten vun Verbeterungen för grote Programme, t.B. för Windows. Jümmers mal wedder kaamt för Windows niege Service Packs rut, de Sekerheitslöcher tostoppt un niege Funkschoonen inbuut. De kannst denn ut dat Internet rünnerladen un op din Windows installeern. — Süh ok bi Patch. En Service Pack is mehr orr minner en grote Sammlung vun Patches.

Session

Utspraken "Sseschen". Dat Ingelsche Woort för "Sitzung". Bi en Bedreevssystem, bi en Nettwark orr bi en Programm, bi dat de enkelte Bruker sik individuell anmellen mutt, is en Session en Arbeitssitzung, also de Tied twüschen An- un Afmellen. Süh ok bi Log, Logon, Logout. — En Bedreevssystem, dat stückerwat Sitzungen opmaal verwalten kann, nöömt een en Multisession-fähiges Bedreevssystem.

Setup

Hett twee ünnerscheedliche Bedüden:
1. Mennig Lüüd brukt dat synonym to BIOS,
2. Setup heet ok de Installaschoonsprogrammen för Anwennerprogramme un annere Programme. Wenn Se en Datei jichtenswo seht, de setup.exe heet, stekt dor mehrst en grötteres Programm achter, dat mit düsse Datei installeert warrn kann.

Shareware

Software, de toeerst nix kost; man na en Tied, wenn Se dat utprobeert hebbt, wull dat Programm geern, dat Se 'n beten wat betahlt. Shareware dröfft Se ahn Fragen kopeern un an anner Lüüd wiedergeven. Shareware un Freeware finnt Se faken in't Internet to'n Download. Allens annere is Lizenz-Software.

Shift

De ingelsche Naam för de Umschalt-Tast (de Tast för Grootbookstaven).

Shortcut

Ingelsch "Afkörten, Sliekpadd", utspraken "Schortkatt". Dat meent en Tastengriep, mit den een heel gau Befehle orr Sünnerteken ingeven kann. Bi so en Tastengriep drückt Se jümmers twee orr mehr Tasten opmaal, t.B. Strg + Alt + Entf (dat is de Aapengriep). Düsse Schrievwies heet, dat Se toeerst Strg daldrückt, ehr daldrückt hollt, denn kümmt Alt dorto, daldrückt hollen, denn Entf.

SHTML, SHTM

Faken de Dateiendung vun HTML-Datein, de Server Side Includes bruken doot.

sichern

Dat kann twee Saken bedüden:

1. Sekern kann heten, dat Se bi de Arbeit twüschendörch Ehr Datei jümmer wedder op de Fastplatt naspiekert, dat dor ok jümmer de aktuelle Fassong vörliggt — falls dat mal en Stroomutfall meddenmang in de Arbeit geven schull.

2. Dat kann ok bedüden, dat Se en Sekerungskopie anleggt.

Sicherung

Wenn Se wertvulle Daten op SeEhrn PC hebbt, mööt Se de faken sekern. Dat heet, Se maakt vun de Daten en Kopie, de op en annern Datendreger liggt, t.B. op en USB-Stick orr en CD. Nootfalls geiht ok de gode ole Diskette, wenn de Datein nich to groot sünd. Wenn denn de Datendreger, 'neem dat Oginaal liggt, in'e Grütt geiht oder vun'n Virus befalln warrt, denn geiht nich glieks de Welt ünner, denn Se hebbt ja SeEhr Sekerung vun de Daten.

Signatur

En Aart "Ünnerschrift" ünner Emails. Se köönt SeEhr Email-Programm anwiesen, automaatsch ünner jede Email en poor Reegn Text orr en Grafik to setten — SeEhr Naam un Adress orr jichenswat anneres.

Skin

Ingelsch "Huut". En anner Utsehn vun en Programm; en Aart Benutzeroberfläche, de dat ok för enkelte Programmen gifft. Bi vele Programmen köönt Se sik de as Benütter sülven utwählen. De Funkschonalität ünner de ünnerscheedlichen Skins is jümmers desülvige! Sühht bloots anners ut.

Slash

Dat is de ingelsche Naam vun den Schreegstrich / . He sitt op de Tastatuur över de 7 (Tastengriep: Grootbookstaven-Tast + 7).

Slot

Instekplatz för en Koort op't Mainboard. Dat gifft Slots in ünnerscheedliche Grött un Utföhrn; de ünnerscheedlichen Slots höört to ünnerscheedliche Busse. Normalerwies hebbt de Mainboards vundaag AGP- un PCI-Slots, de ISA-Slots sünd lang utstorven.

Smiley

Vun ingelsch "smile" = smüüstern. En Smiley is en lütt lachen Gesicht, dat een mit Tastatuur-Teken tostann kriegen kann. So süht dat ut :-) Se seht, dat Gesicht liggt op de Siet — Se mööt den Kopp na links dreihn. Un solk Smileys köönt Se natüürlich noch annere mit de Tastatuur maken — klassisch is de verdreetliche :-] un de fuchtige :-( Smiley. Beed köönt Se dör Wedderhalen vun den Mund verstärken: :-))) un :-((( Düsse Smiley :-D lacht mit apen Mund, düsse ;-) kniept 'n Oog, düsse :-P stekt de Tung rut, un düsse :*) hett en lütten Swips... Wat noch allens mööglich is, köönt Se t.B. in düsse Smiley-Galerie nakieken.

Woto brukt een Smileys? Nu, in't Internet, in Chats un in Emails tippt een faken heel korte Bottschapen an anner Minschen. Mennigmaal liedt de Verbindlichkeit dorünner, un dat kümmt vör, dat een nich so klaar maken kann, wat för Geföhle een mit en Satz transporteern will. Denn tippt een en lütten Smiley dortwüschen, klaartomaken, dat dat fründlich meent is :-) orr ironisch ;-) orr dat een nu avers würklich anfreten is :-( Dat Düden vun de Smileys is nich överall gliek. Bruukt Se ok nich allto veel dorvun — Emails, de vun Smileys bloots so wimmelt, mag ok keen Minsch lesen.

Dat versteiht sik vun sülvst, dat Smiley-Gesichter ok as Grafiken wiederentwickelt woorn. De staht denn mehrst lootrecht Ok ehr köönt Se in Galerien in't Internet finnen. Geevt Se eenfach in en Söökmaschien de Söökwöör "smiley galerie" in.

SMTP

Afkörten för Simple Mail Transfer Protocol, "eenfaches Mail-Transfer-Protokoll". En Protokoll, mit dat Emails mang ünnerscheedliche Server överdragen warrn köönt. — SMTP is hüüt Standard. Wenn Se en Email rutschickt, passeert dat över dat SMTP-Protokoll.

Software

In'n wieden Sinn: Allens dat an'n Computer, wat Se nich anfaten köönt - de Informaschoonen, de Datein. De Software maakt de Computer eerst nüttlich; ahn dat weer dat'n Hümpel Technikschrott. Sogaar dat Bedreevssystem is Software, dat darför sorgt, dat Se SeEhrn Computer överhaupt anschalten köönt.

In'n engeren Sinn: Datsülve as Programme. Faken meent een mehrere Programme oder en Familie vun Programme, wenn een "Software" seggt. "Min Software holl ik jümmers aktuell" heet, ik köff mi de niegsten Verschoonen vun allens (mutt nich ween!).

Sonderzeichen

Sünnerteken sünd Teken, de nich mang de normaalen Bookstaven vörkaamt. Dat kann also gor nich scharp defineert ween, denn in ünnerscheedlich Länner gifft dat ja ünnerscheedlich Sätze vun Bookstaven un also ünnerscheedlich Tastatuurn! Op en franzöösche Tastatuur sünd de düütschen Ümluut ä, ö un ü natüürlich Sünnerteken — op en düütsche Tastatuur is t.B. dat franzöösche c mit Cedille ç en Sünnerteken.

Mennig Programme hebbt besünnere Befehlen, mit de een Sünnerteken ingeven kann; in düt Bild is t.B. dat Sünnerteken-Fenster vun Word to sehn. Mennig Sünnerteken laat sik ok mit de gewöhnliche Tastatuur ingeven, t.B. de Tilde ~ usw. Eentlich laat sik alle Teken mit de Tastatuur ingeven — süh na bi Teken un ok bi Font.

Soundkarte

En Koort, de den Computer de Fähigkeit gifft, Musik, Spraak un allgemeen dat, wat een Sound nöömt, aftogeven. An de Soundkoort warrn de Luutsprekers anslaten, denn kannst mit den PC ok Musik höörn. — Fröher höör en Soundkoort nich sülvstverständlich to'n PC, dor müß een de extra köpen un inbuun. Vundaag sünd de Soundkoorten sowat vun begäng, dat de faken glieks op dat Mainboard integreert sünd, also onboard.

Tipp: Keen Musik ut dat CD-Loopwark?
Dat kann dorvun kamen, dat dor en lierlüttes Kabel extra vun't CD-Loopwark na de Soundkoort föhrt warrn mutt. Se mööt den PC apen maken un nakieken, wat dat dat gifft.

Source, Sourcecode

Utspraken "Ssoors", bedüüd ingelsch "Quell". In't Datenöverdragen (DFÜ) is mit "Source" de Steed meent, vun de de Daten kaamt. In de Programmeererie is de Source orr Sourcecode de Befehlscode (Programmcode, Quellcode), de all de schönen buten Saken togrunn liggt, de wi op den Computer seht. Bi en Programm löppt dat so: En Minsch schrifft in en Programmeerspraak den Quellcode, en Compiler orr en Interpreter (de to de Programmeerspraak tohöört) verdaut dat un maakt dor dat Ergeevnis ut. As normaale PC-Bruker sühst mehrst bloots dat Ergeevnis, un dat langt ok. — Den HTML-Sourcecode vun düsse Websiet köönt Se sik blangenbi ankieken, wenn Se in Ehrn Browser den Befehl Ansicht | Quelltext (Microsoft Internet Explorer) orr Ansicht | Seitenquelltext anzeigen (Firefox) wählt. De twee Biller hier wiest, woans dat geiht. Wat Se denn seht, sünd de Befehle, de den Frameset för düsse Sieden opbuut. Normaalerwies seht Se bloots dat Ergeevnis, un dat is ok good so, nich?

SP

Afkörten för Service Pack.

Spam

Utspraken "Spem". Dat sünd Emails, de een nich hebben will un nich bestellt hett — unerwünschte Reklaam, Smuddelkraam, Links to Sex-Sieden, de Geld kost, so'n Tüüchs. De "Spammer" (Lü, de Spam verschickt) maakt sowat professionell; se sammelt Emailadressen un verschickt an de ehrn lästigen Schiet. Meddewiel is dat en Reesenprobleem; opstunns (1.Quartal 2004) sünd in de EU 50% vun'n Mailverkehr Spam! In de USA liekso. De Opwand, dat allens över de Server wiedertoleiten, bi'n Adressaten downtoloaden un denn glieks wedder to löschen — düssen Opwand betahlt nich de Spammer, man alle regulären Benütters. Is en groten Schaden. Dorüm will nu ok de Politik wat dorgegen doon. — Süh ok bi Phishing.

Tipp:
Antert Se nienich op en Spam-Mail! Dormit wiest Se den Spammer, dat SeEhr Emailadress würklich bruukt warrt un nich bloots en "dode Breefkassen" is. Dordör warrt Ehr Adress heel weertvull (ünner Spammers warrt so en Adress för ca. 30 Dollar verköfft), un Se kriggt foorts dreeduppelt Maal so veel Spam. Fallt Se ok nich op rin, wenn in en Spam-Mail steiht "Um sich abzumelden, klicken Sie hier...". Dat bewirkt datsülvige! Laat Se ok nienich in SeEhr Email-Programm automatische Lesebestätigungen verschicken! Mennig Spammers feddert sowat an — ok en Test, wat de Adress würklich nütt warrt. Gegen Spam hülpt bloots löschen un Spamfilter nütten.

Un maakt Se üm Gotts willen nienich en Anhang vun en Mail apen, de Se vun Unbekannte toschickt kregen hebbt! Dor köönt Se sik Viren bi halen. Dorgegen hülpt en Virenscanner.

Spamfilter

En Programm, dat Spam erkennen un rutfiltern kann, dat de gorni bi Se as Adressat ankümmt. Warrt faken al vun Providers anbaden; Se köönt avers ok op SeEhrn PC en lopen laten. Dat Problem is, dat de Spamfilters nich 100%ig arbeiten köönt. Beten good tarnte Spam kümmt jümmers dör — un wat leger is: Poor normale, eernste Mails warrt as Spam verdächtigt un affungen.

Speicher

Allens, woneem Se Daten afleggen köönt. Dat gifft duurhaftigen Spieker — dat sünd Datendreger — un temporären Spieker, den RAM. Dat Woort warrt hüüt mehrst för den RAM brukt. Wenn een vundaag seggt: "Waveel Spieker hett din PC?", denn meent een den RAM.

Speicherbaustein, Speicherchip

Spieker, de in Foorm vun Chips vörliggt; mehrst is dat RAM un ROM. Spiekerchips sünd elektroonsche Chips, de ut Halvleiter maakt warrt. RAM kann as lütte Buusteen in den PC inbuut warrn, Flash-ROM kümmt mehrst op lierlütte externe Koorten an.

speichern

Daten, de in'n RAM liggt, op een Datendreger as Datei afleggen.

Spiele

En reesenhaftig grote Familie vun Programme, de för (IBM-kompatible) PCs op'n Markt sünd. Dat gifft Speele vun Schach bet Eventüür-Speele mit 3D-Grafik.

Splitter

Reedschap to'n Opspalten vun de Frequenzberieke vun't Telefoonsignaal. Süh bi DSL.

Spoofing

Noch en Variante vun dat Email- un Adress-Fälschen (süh ok bi Phishing): Lü verschickt Datenpakete mit en fälschte IP-Adress. (De IP-Adress to fälschen is nich ganz licht, avers dat geiht ok.) Dordör köönt se t.B. versöken, in Nettwarken intobreken, de bloots för bestimmte, vertruunswördige IP-Adressen apen sünd.

Spyware

Programme, de sik deelwies heemlich op Ehrn PC inslieken doot un versöökt, uttospioneern, woneem Se överall rümmersurft un wat Se op Ehrn PC noch so maakt. Dat warrt mehrst weerschaplich brukt — jichenseen hett achterna Nütt dorvun.

SSI

Afkörten för Server Side Include.

SSL

Afkörten för Secure Socket Layer. En Protokoll in't Internet, dat dat mööglich maakt, Daten to verslöteln. SSL warrt jümmers denn insett, wenn pikante Daten över't Internet transporteert warrn schullt, t.B. bi Online-Shopping, Online-Banking un annere Saken, 'neem Se persöönliche Daten angeevt.

Bi't Ümschalten op SSL seht Se normalerwies en Mellung as in düt Bild. Denn klickt Se OK. Wenn keen Mellung kümmt, is dat villicht utschalt; maakt nix, kiekt Se man in de Adressreeg vun'n Browser. Wenn dor vör de Adress https:// steiht (nich http://), denn sünd Se ok al in'n sekern Beriek. — Wenn Se de sekere Verbinnung wedder verlaat, kümmt normalerwies ok en Mellung. Wenn keen kümmt, kiekt Se in de Adressreeg; dor steiht denn wedder http:// staats https://.


Bit't Online-Banking: Ahn Sekerheit geiht hier nix!

Start

Hett twee Bedüden:
1. Den Start vun'n PC - süh na bi Booten,
2. De Start-Knoop (Schaltflack), 'neem sik dat Start-Menü ünner verstekt. En wichtigen Deel vun'n Desktop.


De Start-Schaltflack

Startdiskette

Süh ok bi Bootdiskett. — Dat is en Diskett, op de de wichtigsten Funkschoonen ünnerbröcht sünd, dat de PC dorvun booten kann. So komfortabel as vun de Fastplatt geiht dat natüürlich nich — Se krigt denn bloots en DOS-Billschirm. Man dat bruukt een, wenn de Fastplatt mal in'n Mors is. För solk Sekerheitszwecken köönt Se sik en Startdiskett maken, indem dat Se bi't Formateern angeevt, dat dat en Startdiskett warrn schall. Windows packt denn op de frisch formateerte Diskett glieks de nödigen Datein op. — Noch beter is dat, wenn Se en CD orr DVD hebbt, vun de de PC booten kann. Dat geiht gauer un is ok komfortabler; op CD orr DVD passt ja mehr op as bloots DOS.

Start-Menü

Dat wichtigste Menü bi'n PC. Sitt ünnern Start-Knoop. Mit dat Startmenü köönt Se den PC wedder utschalten (ja! dösig, avers so is dat), alle Programme anstüern, de Se hebbt, un de Instellungen vun'n PC verännern (süh ok bi Systemstüüern).

Dat Start-Menü bi Windows 98

starten

Süh na bi booten.

Streamer

En Loopwark, dat mit en Magnetband as Datendreger bedreven warrt. Deent mehrst to nix annern as to de Sekerung vun'e Daten, nich to däägliche Arbeit mit de Daten. — Streamer sünd vundaag (Sommer 2005) mehrst ganz överhaalt, tominnst för'n Privaatgebruuk; se warrt bloots noch af un to in Firmen insett. Dat Brennen vun Daten op CDs orr DVDs is to eenfach, un de mobilen USB-Spieker sünd noch komodiger.

Stream

De Datenstroom bi't Streaming; ok: en kumplette Toon- orr Filmsequenz, de een per Streaming empfangt.

Streaming

Dat heet, dat Multimedia-Informaschoonen, also Bild un Toon, över't Internet (oder en anner Nettwark) to SeEhrn PC loopt un dor glieks weddergeven warrt — "in Echtzeit", also ahn dat se tovör spiekert warrn mööt. So köönt Se t.B. mit en Multimedia-Player Filme online kieken.

Strg

Afkörten för "Steuerung". De Tast heel linkerhand nerrn op de Tastatuur. En Tast, de sachs de wichtigste is för Shortcuts to Befehle.

String

Ingelsch "Keed". Utdruck för en Folg vun Teken, d.h. en tosamenhören Affolg vun Bookstaven; avers keen Tall, mit de een reken kann. Bi de Datenverarbeitung is dat faken wichtig, den Computer to seggen, dat he en bestimmte Datenmenge as String opbewohren schall. Is en Adress t.B. "Mina Muster, 12345 Beispielhausen", denn is "Beispielhausen" en String, avers "12345" is keen, denn dat is ja en Tall.

Suchmaschine

En Söökmaschien is en Programm to'n Söken vun Informaschoonen in't Internet, tomehrst in't WWW. Söökmaschiens warrt op spezielle Websieden anbaden, 'neem jedereen ehr benütten kann; de groten Feld-, Woold- un Wischen-Söökmaschiens sünd ümsüss to benütten. Süh ok bi Google.

Suite

Nanu, höört dat Woort nich in de Hotellerie? Wissdoch, man jüst as en Suite in't Nobel-Hotel en tosamenhangen Keed vun Ruums is, so is en Programm-Suite en tosamenhangen Paket vun Programme — t.B. de Nero-Suite vun Brenn- un Multimedia-Programme. Klaar kannst ok "Paket" för seggen, man "Suite" klingt sachs eleganter — even as in't Nobel-Hotel.

surfen

In't WWW rümbuttjern. Wenn Se op en intressante Websiet anfangt un dar de Links benütt, denn kaamt Se jümmer wieder un wieder...

SuSE

En Hersteller vun en Linux-Verschoon.

Swap-Datei

Vun Ingelsch "swap" = uttuuschen, wesseln. Dat Bedreevssystem kiekt sik bi de Arbeit jümmers den RAM an un wat dor binn is, un wenn de RAM orrig vull warrt, nimmt dat Bedreevssystem de Saken, de an'n längsten nich bruukt woorn sünd, rut ut den RAM un schrifft ehr in en Datei op de Fastplatt — de Swap-Datei. Dat hett den Sinn, dat mehr vun'n RAM för aktuelle Anwennungen praat steiht un de Arbeit wedder gauer löppt. De Swap-Datei warrt denn gau heel groot. Un wenn de Daten dor binn denn dochen wedder bruukt warrt un afropen warrn mööt, warrt de Arbeit dordör wedder beten langsamer, denn de Fastplatt is ja nich so fix as de RAM. Man ahn so en Swap-Datei kunnen PCs, de nich veel RAM hebbt, gor keen dicke Programme lopen laten.

Switch

Op Ingelsch eentlich bloots "Schalter". Warrt vundaag avers mehrst för en Reedschap in Nettwarken bruukt: En Switch in en LAN is en Verdeel-Kassen. Wenn een Nettwark-Deelnehmer en annern Daten schicken will, kriggt de Switch dat tofaat un leit ehr an den Empfänger wieder. Anners as de Hub, de de Daten för alle praat stellt, leit de Switch dat avers bloots an den een Empfänger wieder. En Switch is also in't Nettwark bequemer un sekerer as en Hub.

Symbol

En lütt Bild to'n Anklicken, dat för en Programm oder (in en Programm) för en Befehl steiht; warrt ok Icon nöömt. Mit'n Duppelklick op dat Symbol start dat Programm; is dat en Befehl in en Programm, denn start de Befehl na'n eenfachen Klick.

Symbolleiste

En Reeg Symbolen (Icons), de Afkörten to Befehlen ut de Menüs sünd. In de mehrsten Anwennerprogramme gifft dat een oder mehr Symbolliesten, 'neem de an'n mehrsten brukten Befehle dör lütte Symbole vertreden sünd - t.B. de Befehle Neu, Speichern, Kopieren... Een eenzigen Klick mit de Muus löst denn den Befehl ut.

System

Warrt in dree Bedüden brukt:
1. In'n Software-Sinn: Dat Bedreevssystem un allens, wat dormit tosaamhangt. "Ik müß güstern al wedder min System nieg installeern, dor harr sik wedder'n Virus inslieken" heet, de arm Minsch müß sin Fastplatt formateern un sin ganzes Bedreevssystem un alle Software nieg op de Fastplatt installeern.
2. In'n Hardware-Sinn: Dat Mainboard un allens, wat dormit tosaamhangt, faken ok Peripherie. "Woso wullt du di en PC sülven basteln, köp di doch lever'n Komplett-System bi'n Elektronik-Groothannel!" Dormit is de ganze PC meent, villicht plus Billschirm un faken ok plus Software - as mennig Elektronikmärkte dat anbeed.
3. In'n ganz wieden Sinn: Ok en Nettwark in en Firma oder en Tosamenstelln vun gröttere Computer warrt System nöömt.

Systemprogramme

Programme, de dorto dor sünd, den PC to plegen, t.B. to'n Defragmenteern; mehrst warrn se mit dat Bedreevssystem mitlevert.

Systemprogramme in Windows 98

Systemsteuerung

In Windows köönt Se sik över de Systemstüüern den PC so inrichten, as Se dat gefallt un as Se dat brukt. Se kaamt an de Systemstüüern dör dat Startmenü: Start | Systemsteuerung (in Windows XP) oder Start | Einstellungen | Systemsteuerung (in öllere Windows). - De Systemstüüern is keen Speelplatz! Wenn Se dor Schiet buut, kann dat ok Arger mit den PC geven!

Systemwiederherstellung

En Systemprogramm in de niegeren Windows-Verschoonen, mit dat een dat System (d.h. hier Bedreevssystem un Programme) wedder trechtbögen kann, wenn een't verratzt hett.

Systray

En Bestanddeel vun Windows, de bi'n Bedreev heel wichtig is. Sichtboor is de Beriek buten rechts an de Taskliest, 'neem de Icons vun de Programme sitt, de alle automaatsch in'n Hinnergrunn loopt.