I

IBM

Afkörten för International Business Machines. Een vun de weltgröttsten Herstellerfirmen vun Hardware un Software.

IBM-kompatibel

...is en PC, wenn he bugliek (kumpatibel) to en PC vun de Firma IBM is.

ICANN

"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers". — De "Regerung" vun't Internet, bloots dat se nich veel to regeln hebbt. De ICANN is formell en Firma na kalifornischen Recht, man keen normale Firma, sünnern en halvwegs frie Organisaschoon, de dorför tostännig is, wat för Domains dat gifft un wat för Protokolln in't Internet bruukt warrt un so wieder. De Liddmaten vun'e ICANN warrt vun de Internet-Nütters wählt. Wat Naues steiht op ehr Homepage: www.icann.org. — Nu (Sommer 2005) plaant de UNO, de Adminstraschoon vun't Internet, also de Opgaven vun de ICANN, sülven to övernehmen, un se versöökt, dorför en Gremium tosamen to kriegen. Man se kabbelt sik noch, un dat kann noch en Tied duern.

Icon

De lüttjen Biller, de op den Desktop oder op de Symbolliesten rümliggt, sünd Icons. Kannst ok Symbol för seggen. Op de mehrsten Icons köönt Se op klicken, denn warrt en Befehl utlöst. Dat Woort warrt "Eiken" utspraken.

ICQ

Woortspeel-Afkörten för ingelsch "I seek you" = Ik söök di. En Programm, mit dat twee orrer mehr Lü, de to glieke Tied online sünd, direkt merrnanner in Kontakt treden un Daten uttuuschen köönt.

ID

Kortfoorm för "Identifikaschoon", Benütterkennung.

IDE

Afkörten för Integrated Device Electronics. En Buutechnologie för Fastplatten, 'neem de Stüürelektronik (Controller) in't Loopwark fast inbuut is.

IE

Afkörten för "Internet Explorer", den an'n mehrsten begängschen Browser. Geern warrt de Afkörten "IE" ok mit de Verschoonsnummer tosamen bruukt; "IE6.0" meent denn den Internet Explorer in de Verschoon 6.0.

Image

Ingelsch "Bild, Afbild". Dat bedüüd, dat en Datendreger op en annern 1:1 afbildt warrt, mit allens, wat tohöört. Dat is nich datsülvige, as wenn Se de Daten mit en Dateiverwaltungsprogramm eenfach kopeert! Bi en Image warrt ok Daten afbildt, de een in't Dateiverwaltungsprogramm nich to sehn kriggt. — Nödig is dat t.B., wenn Se den Inholl vun en CD orr DVD vör dat Brennen op de Fastplatt afbillt. Mennig Lü maakt sik ok en Image vun ehr Fastplatt, op de dat Bedreevssystem löppt. Wenn de tweigeiht orr een dat System dör wildes Experimenteern verratzt, brukt een bloots dat Image wedder rövertokopeern, un allens is as fröher.

IMAP

Afkörten för Internet Message Access Protocol. En Protokoll, dat regelt, woans Emails vun den Email-Server na den Email-Client schickt warrt. IMAP kann allens, wat dat öllere POP3-Protokoll kann, avers noch mehr: De Client kann de Mails al op den Server verwalten, ahn ehr tovöör rünnertoladen. Dat is sünnerlich good, wenn Se veel Spam-Mails kriggt, de Se gor nich eerst op den egen PC rünnerladen wüllt.

Import, importieren

Dat Inlesen vun Datein vun en frömdes Dateiformaat in en Programm. Süh ok bi exporteern un konverteern.

Index

In en Datenbank is en Index en Nummereern vun de Elemente vun de Datenbank na bestimmte Ordnungskriterien. So kann een enkelte Elemente gauer opfinnen. In en Textdokment is de Index dat Stichwoortverteknen, dat bi lange Dokmente mehrst an't Enn vun't Dokment sitt.

indizieren

En Index anleggen, en Element in en Index opnehmen.

installieren, Installation

Installeern heet, en Computer mit en nieges Programm oder mit en Deel niege Hardware bekannt maken. Bi de niege Hardware mööt nämlich ok'n poor lüttje Programme nieg op de Fastplatt bröcht warrn.
Installaschoonen gaht vundaag mehrst automaatsch; Se mööt bloots'n poor Mal in Fenster rümklicken.
Süh ok bi Setup.

Interface

Dat ingelsche Woort för Schnittstelle. Warrt avers in noch wiedern Sinn bruukt. Wieldess "Schnittstelle" mehrst en Hardware-Ansluss meent, kann en Interface ok de Benütter-Oberfläche (user interface) ween.

Internet

En Nettwark vun Nettwarken, dat över de hele Welt geiht un woneem de Lüüd, de ehr Computers mit dat Internet verbunnen sünd, Dag un Nacht Informaschoonen uttuschen köönt. Düt Bild wiest schematisch, woans dat löppt: De Server, de Zentralcomputer vun de Nettwarken, sünd anduernd merrnanner verbunnen; de bildt dat egentliche Internet. De enkelten Benütter kaamt över de Computers rin, de mit de Server verbunnen sünd. - Wenn Se vun Tohuus online gaht, sünd Se een vun de lütten Computers, un de Server is de Computer bi SeEhrn Provider, 'neem Se mit de Telefoonleitung mit verbunnen sünd.

Dat Internet as Nettwark vun Nettwarken

Internet by call

En Aart Internet-Provider, jüst so as bi dat Telefoneern "call by call": Se betahlt keen Grundgebühr, bloots de Tied, de Se würklich online sünd. (Opstunns — 1.Quartal 04 — is dat ca. 1 Cent per Minuut.) Dorto mööt Se den Provider sin bestimmte Nummer in't DFÜ-Nettwark wählen.

Internet Explorer

De an'n mehrsten begängsche Browser vun Microsoft, de automaatsch mit Windows mitlevert warrt.

Interrupt

Ingelsch "Ünnerbreken". Dat Ünnerbreken vun de Arbeit, mit de de Prozessor jüst togang is, wieldat wat Wichtigeres för em anliggen deit. Dat kann en Hardware-Reedschap ween, de jüst mal kort de Leistung vun'n Prozessor bruken deit (Hardware-Interrupt) orr ok en Software (Software-Interrupt). Achterna geiht de Prozessor wedder bi sin ünnerbraken Arbeit bi. Dat Ganze löppt heel gau af, mehrst warrst dat nich wies.

Intranet

Latiensch-Ingelsch "Binnen-Nett". En internes Nettwark t.B. in en Firma, dat liekso arbeiten deit as dat Internet (also t.B. desülvigen Protokolln un Techniken brukt usw.), avers nich för alle apen is. Süh ok bi LAN.

IP-Adresse

De individuelle Adress, ünner de jedeen Computer in't Internet opfunnen warrn kann. De IP-Adressen warrt vun't Protokoll TCP/IP hanteert; dat Protokoll mutt ja de Informaschoon vun A na B transporteern, un dorför mutt dat A un B genau beteknen — mit de IP-Adress. Computers, de jümmers mit dat Internet verbunnen sünd, hebbt faste IP-Adressen, avers wenn Se vun Tohuus mal över de Telefoonleitung un den Provider surft, denn hebbt Se elkmaal en annere IP-Adress. Dat nöömt een dynaamsche IP-Adressen.

En IP-Adress sett sik tosamen ut veer Tallen twüschen 0 un 255, de dör Pünkt trennt sünd, also t.B. 192.168.25.77. Jedeen PC in't Internet hett so en Adress — anners kann he nich indentifizeert warrn. Man för Minschen sünd Tallen nich so licht to merken as Naams, un dorüm gifft dat in't Internet de Nameserver, de Naams un IP-Adressen tonanner bringt. Wenn Se also mit de Adress 192.168.25.77 ünnerwegens sünd un en Websiet anstüert, denn geevt Se bloots den Naam vun de Siet in. De Nameserver kriggt denn avers rut, welk IP-Adress to den Naam höört, un denn kriggt de Server, op den de Siet liggt, den Befehl, den Inholl vun de Websiet an SeEhr IP-Adress to schicken.

iPod

En MP3-Player vun Apple, un twoors keen Software, sünnern en sülvstännig Hardware-Deel: So'n lütt dumenlang Dings, 'neem op en Flash-Spieker de Musikdatein lagert warrt un över'n Knoop in't Ohr afhöört warrt. De Musik dorto kannst mit de iTunes-Software ut't Internet köpen (also kostenplichtig downloaden). — De iPod is nu (2005) de grote Mood ünner de "Kids", avers dat warrt sachs ok wedder ophöörn orr vun en anner un beter Technik aflööst warrn.

IRC

Afkörten för Internet Relay Chat. En Protokoll to'n Chatten.

IRQ

Kortfoorm för Interrupt Request. De Leitungen, op de enkelte Komponenten vun'n Computer en Interrupt bi'n Prozessor anfeddern köönt. Faken benütt stückerwat Komponenten tosamen en IRQ.

ISA

En olen Bus- un Slot-Standard, de nich mehr in Gebruuk is.

ISDN

Afkörten för Integrated Services Digital Network. Technik, bi de alle Opgaven vun Informaschoonsövermiddeln (t.B. telefoneern, emailen, surfen) in datsülvige, digitale Nettwark erledigt warrt. Dat löppt gauer as in't analoge Nett.

ISO9660

Dateisystem, na dat Daten op CDs schreven warrt. Düt System kann, in'n Ünnerscheed to en Diskett, in elk Spoor op de CD anner Datenmegen ünnerbringen.

ISO-Datei

De "Image"-Datei, de en CD- orr DVD- Brennprogramm bi't Brennen vun den Inholl vun de CD orr DVD anleggt. De ISO-Datei kann op de Fastplatt spiekert warrn, wenn Se desülvige CD orr DVD mehrmalen to ünnerscheedlich Tieden brennen wüllt.

ISP

Afkörten för Internet Service Provider, also för Provider.

iTunes

En Gratis-Software to'n Afspelen vun Musikdatein, as dor mennig vun rümmerswirrt in't Internet. iTunes is vun Apple un woor extra maakt för de ehrn MP3-Player iPod. Mit iTunes kannst ok en digitale Musikbibliothek trechtbasteln, Musikdatein op'n PC organiseern, afspelen usw. Leider müss ik faststelln, dat iTunes nu (2005) fast verbunnen mit den goden Multimedia-Player QuickTime is; de twee kannst bloots tosamen rünnerladen. Dat finn ik gresig.