D

Datei

En Koppel Daten, de tosamenhöört. Tosamen höört dat, wenn dat allens tosamen t.B. en Breef oder en Bild oder en Programm ergifft. Datein warrn op Datendreger afleegt. Dar hett elk Datei en Naam un en Platz, 'neem se liggt, dat se wedderfunnen warrn kann.

Dateiendung

Achter'n Dateinaam steiht en Punkt un denn dree Bookstaven. Dat is de Dateiendung. Anner Naams dorför sünd Extension (ingelsch) un Dateierweiterung.

De Dateiendung gifft an, wat dat för en Aart Datei is. Dat is de "Familiennaam" vun'e Datei. Bekannte Familien sünd to'n Bispill:
.exe...............Programmdatei
.htm..............Websiet-Datei, in HTML schreven
.doc...............Datei vun dat Schrievprogramm Word
.jpg.............. .Bild-Datei, de een faken in't Internet finnt

De Familie vun de Datei gifft ok an, mit wat för een Programm de Datei opmaakt warrn kann — Bilddatein mit Bildprogramme, Musikdatein mit Musikafspeelprogramme usw.

Düsse Dateifamilien warrt ok Dateityp orrer Dateiformat nöömt.

Dateiformat

Süh na bi Dateiendung.

Dateigröße

Dat bedüüd, wa veel Platz en Datei op de Fastplatt brukt. Dat warrt in Bytes, Kilobytes (kB) oder sogaar Megabytes (MB) meten. — As'n Minsch kann een de Datein dat faken nich ansehn, wa groot se sünd. En lütt Bilddatei kann veel grötter ween as'n 50 Sieden lange Textdatei. Mutt avers nich.

Dateiname

De Dateinaam besteiht ut den eentlichen Naam (en Aart "Vörnaam" vun de Datei) un de Dateiendung (en Aart "Familiennaam" vun de Datei). De "Vörnaam" kann in moderne Bedreevssysteme heel lang ween, man dor dröfft keen Sünnerteken so as ? orr \ in vörkamen.

Dateisystem

De Aart, woans en Bedreevssystem Datein op Datendregers anordnen un toordnen deit. Is heel wichtig dorför, dat de Datein funnen warrt, dat stückerwat Prozessen togliek op Daten togriepen köönt. Dat Dateisystem warrt bi't Formateern op den Datendreger ropschreven. Dateisystemen vun't Windows-Bedreevssystem sünd t.B. FAT32 un NTFS.

Dateityp

Süh na bi Dateiendung.

Dateiverwaltung

De egen Datein op'n Computer in'e Reeg holen, sorteern, in Ordner packen, löschen, sekern. Mehrst maakt een dat mit Dateiverwaltungs-Programmen as den Explorer.

Daten

Allens, wat se in den Computer ingeevt, sünd Daten. Wenn Se t.B. en Breef tippt, denn tippt Se Daten in — Bookstaven un Wöör. Wenn de Daten tosamen en Sinn ergeevt un ok tosamen opbewahrt warrn schallt, denn mööt Se darut en Datei maken. De kriggt denn en Naam, de Se sik utsöökt, un ward in en Ordner packt, de Se sik ok utsöken köönt. Düssen Vörgang nöömt wi speichern.

Datenbank

En Datenbank in'n engen Sinn is en Masse vun gliekaardige Informaschoon, t.B. de Naams, Öller, Inkamen vun Mitarbeiders in en Firma, de Titel un Speellänge vun CDs in en CD-Sammlung usw. Elkeen kumplette Informaschoon över en Element nöömt een en Datensatz. Wenn düsse Daten heel regelmäßig in en Tabell ingeven warrt, nöömt een dat en Datenbank. De Datensätz bildt denn de Reegn vun de Tabell. Grote Datenbestänn vun düsse Aart, t.B. in Firmen un Behörden, warrt mit Datenbank-Programmen verwaltet. De Datenbankprogrammen warrt ok faken "Datenbank" nöömt.

De Beteknen in en Datenbank

En Utsnitt ut en Datenbank

Datensatz

De vullstännige Informaschoon över en Element in en Datenbank. Jedeen Minsch — ok Se un ik — is bi mennig Steden — Behörden, Firmen usw. — in Datenbanken as Datensatz verewigt. Dat mööt avers nich Minschen ween; in de Datenbank över Boote, de baven afbildt is, is elkeen Boot en Datensatz. — Mehrst warrt de Datensätz as Reegn vun Tabelln weddergeven.

Datenträger

Datendreger sünd Delen vun Hardware. Se deent dorto, Daten duurhaft aftolegen — so duurhaft, dat Se de noch na Johrn wedder benütten köönt, ok wenn de Computer meddewiel keen Stroom harr. To elk Datendreger höört en Loopwark.

Daten op en annern Datendreger överdragen nöömt een ok Sekern. Wichtige Daten schullen Se regelmäßig sekern.

DD

Afkörten för "Double Density", duppelte Dichte. Meent is de Datendichte op en Diskett. DD-Disketten sünd heel oolt, se faat weniger Daten as de hüüt noch begängschen Disketten. Süh ok HD.

DDR-RAM

Hüüt (Sommer 2002) de modernste Aart vun RAM. Se köönt dat avers nich in ole Computers inbuun.

Debugger

Heet so veel as "Wanzenwegmaker". En Analyse-Programm, dat Bugs ut den Programmcode vun en Programm ruthalen kann.

deep link

En Link, dat nich op de Startsiet vun en Website wiest, man op de Websiet, de wat ünnerordnet is. Bispill: Plattpartu is en Website (Homepage) un liggt ünner de Domain www.plattpartu.de. Dat besteiht avers nu (Vörjahr 2004) ut mehr as 350 Websieden (HTML-Datein), de Ünnersieden un Ünner-Ünnersieden vun de Startsiet. En Link vun jichenseen anner Websiet, dat op een so'n Ünnersiet wiest, is en "deep link".

defragmentieren

Deent to de Pleeg vun'e Fastplatt. Wenn Se lange mit en Fastplatt an't Arbeiten sünd, denn warrt dor Daten ropschreven un löscht, Programme installeert un wedder de-installeert usw. Dat Bedreevssystem schrifft de Daten op de Fastplatt mööglichst alle dicht an dicht püük achternanner weg. Bi dat Löschen vun Daten un dat Deinstalleern vun Programme warrt avers in düssen dichten Bestand Löcker reten. Gifft't nu wedder wat to schrieven, denn schrifft dat Bedreevssystem dat toeerst mal in dat Lock rin, dat dat wedder füllt warrt un de Fastplatt good utnütt warrt. Un denn kann't passeern, dat de niegen Daten nich ganz in dat Lock rinpasst — denn warrt se woanners foortsett, in en anner Lock orr an't Enn. So warrt de tosamenhöörn Daten terreten. Wenn de Daten nu bruukt warrt, duert dat Laden dorwegen länger. — Deit een nix dorgegen, denn is de Fastplatt bilütten vull Löcker un Dateisnipsel ("Fragmente"). De Arbeit mit'n PC warrt langsamer un fehleranfälliger. — Denn mutt de Fastplatt defragmenteert warrn. Dorför gifft dat Programmen, de al mit't Bedreevssystem mitlevert warrt, so nöömte Defragmenteer- orr kort Defrag-Programmen. Hebbt Se so en Programm start, denn mööt Se den PC eenfach en Tied in Roh lopen laten, denn nu warrt de Daten ümschüffelt un in en lückenlosen Block nieg schreven. Wieldes dat in Gang is, köönt Se nich an'n PC arbeiten. Bi grote Fastplatten kann dat Stünnen duern!

Düsse Pleeg bruukt de Fastplatt avers nich elk Week, sünnern normalerwies alle poor Maanden mal. Besünners na dat Deinstalleern vun grote Programme is dat en gode Saak.

Degauss

Dat steiht för "Entmagnetiseern". An Röhrenmonitore gifft dat faken en Knoop, de mit "Degauss" beschrifft is (orr ok nich, avers so en Knoop gifft dat). Drückt een op, denn entmagnetiseert sik de Bildröhre. — Dat de Bildröhre dat nödig hett, süht een t.B. doran, dat in de Ecken un an de Ränder de Klöören verfälscht sünd.

Desktop

En wichtigen Deel vun de Benütter-Oberfläche vun Windows. Dat is de Billschirm, as dat kümmt, wenn de Computer nieg startet is: Mit de Taskliest nerrn, de Icons, dat Hinnergrunnbild, den Startknoop un allens, wat Se dar so seht.

Desktop-Gehäuse

En Buuwies vun Computer-Gehüüs, de vundaag heel ut de Mode kamen is: dat Gehüüs liggt dorbi platt op'n Schrievdisch, mehrst warrt de Billschirm bavenop packt. — Vundaag sünd de mehrsten PCs Tower-PCs.

DFÜ

Afkörten för Daten-Fern-Übertragung. Wat dat heet, mutt een nich groot verklaarn, nich? — Dat DFÜ-Nettwark is en Systemprogramm vun Windows, dat de Computer bruukt, dat he över en normales Modem online gahn kann.

DHCP

Afkörten för "Dynamic Host Configuration Protocol". Technik, bi de in Nettwarken de IP-Adress för jeden Computer in't Nettwark nich fast is, man jümmer wedder nieg ("dynaamsch") vun en DHCP-Server utgeven warrt. So en DHCP-Server kann ok in en Access-Point orr DSL-Router inbuut ween.

Dialer

Sprick: "Deieler"; ingelsch för "Wähler", Wählprogramm. — Dat is so: Bi't Online-gahn wählt SeEhr Modem (oder ISDN-Koort usw.) sik bi SeEhrn Provider in; dorto wählt dat man bloots de Nummer vun den Provider. Denn mellt sik dat an, un denn löppt de Verbinnung un kost den Betrag, den dat even kost. Hebbt Se nu en Dialer op'n PC sitten, vun den Se villicht gor nix weet, denn maakt de achterrücks de Verbinnung to'n Provider to un maakt en annere apen, de op en kostenplichtige Nummer (0900-... orr jichenswat in't Butenland) löppt un Unsummen per Minute kosten kann. Se warrt dat in den Momang villicht gor nich wies, Se surft man eenfach wieder; man nu op en annere, dürere Verbinnung. — De Quittung kümmt mit de Reken.

In poor Fälle is dat wullt, dat en annere Verbinnung apen maakt warrt, t.B. wenn Se in en Beriek in't Internet surfen wullt, de kostenplichtig is. Denn warrt Se dat seggt, un Se maakt dat bewusst, un wenn Se den Beriek verlaat, is dat wedder toenn. Dat is legal. Siet 2006 schrifft dat Gesetz in Düütschland vör, dat dat bloots över Nummern passeern dröff, de mit 0900-9 anfangt. — Wat een avers normalerwies en Dialer nöömt, is nich wullt. Düsse Programme sliekt sik as'n Virus heemlich op SeEhrn PC. Dat Gesetz mit de Nummern warrt faken dordör ümgahn, dat de Dialer en Nummer in't Butenland anwählt, 'neem dat egaal wa veel kosten dröff. Juristisch sünd solk Dialer-Bedriever nich licht bi de Büx to kriegen; dorüm schullt Se sik gegen de Dialer good schulen. En Firewall is en gode Schuul dagegen. Liekers sünd Se vör Dialers totaal seker, wenn Se mit DSL orr en anner Breedbandverbinnung surft. Denn de Dialer kann bloots toslaan, wenn de Internetverbinnung över de Telefoon-Datenleitung geiht.

Dialog, Dialogfenster

Wenn SeEhr Computer nich nau weet, wat he maken schall, oder wenn Se en Instellung verännern wullt — dennso kriggt Se en Dialogfenster.
Dat wichtigste an'n Dialoogfenster: Dat gifft twee Schaltflacken, OK un Abbrechen. Faken erkennt Se Dialoogfenster doran. Wenn Se wat verännert hebbt un OK klickt, denn warrt mit de Ännerungen Eernst maakt. Klickt Se Abbrechen, denn warrt de ganze Kraam vergeten, un allens is as tovör.

Dienst

Hett ünnerscheedlich Bedüden:

digital

In exakte Tallen utdrückt. Kümmt vun Latiensch digis, dat heet "Finger". (Wat in Tallen utdrückt wurr, wurr fröher toeerst an de Finger aftellt, so keem dat.) Dat Gegendeel is analog. Computers brukt digitaale Angaven, anners köönt se nix maken.

digitalisieren

En analoge Saak in Tallen ümwanneln. To'n Bispill en Klockentied staats mit Wiesern mit Tallen utdrücken. Oder en Foto in en Matrix (Rechteck) vun enkelte Bildpünkt ümwanneln, dat de Computer dat denn ok afbillen kann. (Süh ok bi Oplösung. Sowat mit de Fotos maakt en Scanner.)

Digital Rights Management

Afkörten DRM. Verfahrens, de dorför sorgen schallt, dat kostenplichtige (kommerzielle) Datein, t.B. Musikdatein orr Videos orr Spele, ok bloots legaal bruukt warrt. Düsse Verfahren warrt natüürlich vun de Software- un Musikindustrie rutklamüstert, dat se ehr Uurheberrechten schulen köönt un dormit ehr Inkamen. Köffte Datein, egaal wat se op Datendregers (t.B. op CD orr DVD) köfft warrt orr ut't Internet rünnerlaadt warrt, schallt bloots vun berechtigte Personen in de richtige Wies bruukt warrn. To de DRM-Verfahrens höört

Dat is ja allens schöön un good, avers dat nervt doch faken gewaltig, wenn een de besünnern mp3-Datein, de een bi iTunes rünnerlaadt hett, nich in normale mp3-Datein ümwanneln kann, vun köffte Speel-CDs keen Sekerheitskopien maken kann, köffte DVDs nich in alle Fabrikate vun DVD-Loopwarken afspeelt warrn köönt usw. De Schuul geiht faken so wiet, dat een de Datein gor nich richtig bruken kann. — Op de anner Siet gifft dat de Roofkoperers, de de Software-, Musik- un Filmindustrie mächtig to schaffen maakt.

DirectX

En Software vun Microsoft för Windows, de Multimedia-Anwendungen gauer un beter maakt. De Programme köönt dör DirectX gauer op de Grafikkoort un de Soundkoort togriepen. Dat is besünners wichtig, wenn een Spele an'n PC spelen will, de faken hoge Qualität vun Grafiken un Sound feddert. — Vun DirectX kaamt jümmers niege Verschoonen rut. Opstunns (Sommer 2005) is Verschoon 9.0 aktuell.

Disk

De ingelsche Utdruck för Fastplatt, warrt mennigmaal ok för Diskette bruukt.

Diskette

En lütter Datendreger, de man jüst 1,44 MB Daten faat. De Daten sünd dor magneetsch op schreven. Disketten sünd jümmers noch populär, wieldat se so mobil sünd. Een kann lichtfardig mal poor Daten mitnehmen. — Meddewiel (Sommer 2005) sünd Disketten al binah utsturven, vör allen ok vunwegen de USB-Sticks.

Display

En Beriek, 'neem Daten wiest warrt, t.B. op Taschenrekners, Digitalklocken, Mobiltelefone, Organizer usw. In'n wiedsten Sinn ok Computerbillschirme. Süh ok LCD.

DiVX

Afkörten för Digital Video Express. En besünnere Kopeer-Schuul för DVDs.

DNS

Süh bi Domain Name Server.

Dokument

So nöömt sik de Datein, de mit Anwennerprogramme maakt warrt, t.B. mit Textverarbeitungsprogramme. Sünd avers ganz normale Datein.

Domain

Wichtige Deel vun en Adress in't WWW. En Domain is en Ünner-Nettwark in't WWW. Dat kann op en egen Server liggen orr bloots en "logisches" Nettwark ween. Domains hebbt Naams, de na bestimmte Regeln in de Web-Adressen opduukt. Kiekt Se ok na bi Top-Level-Domain un bi URL.

Jedereen kann sik en Domain reserveern, de noch nüms anners hett, t.B. de Domain www.min-naam.de orr www.min-firma.com. Wüllt Se t.B. weten, wokeen welk de-Domain tohöört, denn kiekt Se na bi www.denic.de.

Domain Name Server, Domain Name System

Kort: DNS. En Systeem, dat IP-Adressen in Naams ümwannelt un trüch. Dat is in't Internet levenswichtig. Bi Computers is ja in Wohnheit allens in Tallen hinnerleggt, ok Adressen. De Adressen, de Se ingeevt, loopt över Servers, de dat in Tallen wannelt; dordör köönt de Adressen eendüdig funnen warrn. De Servers, de dat maakt, heet "Name Server" orrer "Domain Name Server"; se hebbt normalerwies Adressen, de mit "gateway" anfangt (t.B. gateway.firmennaam.com).

doppelklicken

Twee mal gau nananner de linke Muustast daldrücken. De Muus dröff sik dorbi nich vun'e Steed rögen, anners ward dat nix; de Computer kann dat denn nich richtig verstahn. — En Duppelklick lööst jümmers Befehlen ut; faken deent he dorto, en Programm to starten.

DOS

Uuroles Bedreevssystem, dat bloots een Programm to Tied lopen laten kunn un noch ahn grafische Benütter-Oberfläche utkamen dä. D.h. Se müssten all de Befehlen utwennig weten un ehr op en swatten Billschirm intippen. Wosaken sik dat anföhl, köönt Se noch entfeernt naföhlen, wenn Se t.B. in Windows XP Start | Alle Programme | Zubehör | Eingabeaufforderung wählt. Denn Seht Se en DOS-Fenster mit Prompt.

Double Layer

Süh bi DVD.

downloaden, herunterladen

En Datei ut dat Internet op SeEhrn egen Computer laden. Ward ok "rünnerladen" nöömt. Dat geiht mehrst so:
1. Se klickt op en Schaltflach, 'neem "Download" op steiht.
2. SeEhr Computer fragt Se, wat Se de dore Datei speichern (spiekern) wüllt un woneem he de Datei denn hendoon schall. Se seggt em dat.
3. Dorna löppt de Datei dör de Internetverbinnung op SeEhrn Computer un kümmt in den Ordner an, 'neem Se seggt hebbt, dat dat spiekert warrn schall.

Tipp: Weest Se vörsichtig!

Laad Se sik man nich allen Schiet ut dat Internet rünner. Dat lett jümmers so aptietlich, wenn dar steiht "ümsüß!" un "niege Verschoon!", man fraagt Se sik, wat Se dat würklich brukt!
Mit Downloads ut dat Internet köönt ok Viren op SeEhrn Computer kamen! Denn is dat beter, Se hebbt'n goden Virenscanner blangbi lopen. Un weest Se wahrschuut, wenn Se op Smuddel-Sieden rümsurft! Dor wat downloaden heet würklich Virengefohr.

dpi

Dat bedüüd ingelsch "dots per inch", dat heet Pünkt per Zoll. Computer stellt Biller ja in Pünkt (Pixel) dar, un dütt Maat gifft an, wa dicht de Pünkt sitt. Dat leest een faken, wenn vun Oplösung de Reed is. Je höger de Tall vun Pünkt per Zentimeter, also je mehr dpi, je fiener dat Bild. — De Einheit warrt för dat Weddergeven vun Biller (Billschirm, Drucker) jüst so bruukt as för dat Opnehmen vun Biller (t.B. dör Scannen).

Drag & Drop, Drag 'n' Drop, Drag and Drop

Utspraken "Dreck en Dropp", ingelsch "Trecken un Fallnlaten". En Muus-Technik, de een faken bruukt: En Element op'n Billschirm warrt mit de Muus anstürert, anklickt, denn de Muustast daldrückt hollen un an de Muus trecken. Dat Element warrt also trocken; dat is dat "Drag". An de Steed, 'neem dat henschall, laat Se de Muustast los, un dat Element fallt dor dal. Dat is dat "Drop". — Mit düsse Technik kannst t.B. in Windows allens Möögliche maken: Icons versetten, Saken kopeern, Textdelen verschuven... Dat schull een öven.

Bild rechterhand: Trecken an dat Icon vun den Papeerkorv op den Desktop

Drive

Dat ingelsche Woort för Loopwark.

Driver

De Ingelsche Naam för Driever (Treiber).

DRM

Afkörten för Digital Rights Management.

Drucker

Bringt de Saken ut'n Computer to Papier, is also en Utgaav-Gereedschap.

Dat gifft Tintenstrahldrucker — de sprütt ut lierlütte Düsen Tinte op't Papier — un Laserdrucker. Nadeldrucker gifft dat vundaag nich mehr to köpen.
Anstännige Tintenstrahldrucker gifft dat nu (2005) al för weniger as 100 €. Man acht Se ok op de Bedreevskosten! De Kooppries is nich allens. Tinte mutt faken naköfft warrn un is heel düür, faken besünners bi de billigen Drucker. De Herstellers maakt de Drucker extra billig un verdeent denn an de Tint. Dat gifft avers för de mehrsten Drucker-Marken un -Modelle ok passen Tintenpatronen vun billigere Aart. (De Drucker-Hersteller argert sik doröver en Lock in'n Buuk.)

Druckeranschluss

För'n Drucker gifft dat'n egen Ansluss an'e Rüüchsiet vun'n Computer, de warrt serielle Schnittstelle oder Centronics-Port nöömt. Dat serielle Druckerkabel passt jüst bloots darop, dennso kann een dat nich verwesseln. Man vundaag hebbt de mehrsten Drucker babento de Mööglichkeit, an'n USB-Ansluss anslaten to warrn. (Af dat nu en Vördeel is, weet een nich, denn in'n USB-Ansluss sünd de Reedschapen hüüt alle verleevt, un dar drängelt sik dat denn allens.)

Druckertreiber

Süh bi Treiber.

Druckerwarteschlange

 

DSL

En Technik to'n Datentransfer, de hoge Geswinnigkeit praat stellt. Dormit warrt dat Surfen in't Internet heel komfortabel; alle Sieden laadt gau usw. DSL nütt (jüst as dat konvenschonelle Modem) de gode ole Telefoonleitung, transporteert de Daten avers in en annern Frequenz-Beriek as de Telefoonsignale. Dorför sorgt en Splitter, en Reedschap, de eenfach op den Telefoonansluss proppt warrt. Dat heet, Se köönt DSL ok mit en normalen Telefoonansluss bedrieven; Se bruukt nich unbedingt ISDN installeern laten. (Mit ISDN geiht't avers ok.) Se köönt ok to glieke Tied Daten överdregen (t.B. surfen) un telefoneern. (Bi ISDN köönt ok twee Telefoongespreken blangenbi lopen...)

DSL-ready

Bi de Beschrieven vun mennig niege Computers steiht "DSL-ready" dorbi. Dormit is meent, dat de niege PC al en Nettwarkkoort intus hett un also glieks an en DSL-Modem anslaten warrn kann.

Dualsystem

 

DVD, DVD-ROM

Afkörten för Digital Versatile Disk ("veelsiedig bruukbore digitaale Schiev") orr — na en anner Düden — Digital Video Disk (wieldat Kino-Filme op DVD anbaden warrt). En Datendreger, de mit en DVD-Loopwark leest warrn kann.

Kapazität:
En DVD süht ut as en CD, faat avers 25 Maal so veel Daten (nämli ca. 4,7 GB). Kinofilme mit 120 Minuten Speelduur passt probleemloos op solk DVDs. Man dat gifft noch en annern Typ DVD mit en Kapazität vun 8,5 GB. Dor passt denn 249 Minuten Speelduur op. De högere Kapazität kümmt dör en twete datendregen Schicht tostann (de so nöömte Double-Layer-Technik, d.h. Twee-Schichten-Technik).

De mehrsten Programme, de een köpen kann, warrt vundaag op CDs orr DVDs utlevert. Solk DVDs sünd denn in en Fabrik presst woorn. CDs un DVDs kannst avers ok as lerrige Datendreger köpen; dat nöömt een denn Rohling. Wenn Se en DVD-Brenner hebbt, köönt Se op de Rohlinge sülven Daten schrieven. De Rohlinge kannst normalerwies bloots eenmaal beschrieven; is mal wat op schreven, denn köönt de Daten bloots noch leest warrn. Dorwegen hett dat ok den Binaam ROM kregen.

Dat gifft avers ok CD- und DVD-Rohlinge, de een stückerwat Malen beschrieven kann. De heet denn DVD-RW. Solk Rohlinge sünd beten dürer as DVD-ROM-Rohlinge, un dat Brennen duert beten länger. Dat gifft Rohlinge vun beed Kapazitäten to köpen, also vun 4,7 GB un 8,5 GB, man nich jedeen DVD-Brenner kann de Double-Layer-Rohlinge beschrieven, dorüm sünd de problematisch för't Sülven-Brennen.

Plus un Minus:
As de DVD entwickelt woor, kunnen sik de Industrie-Lü nich över de Standards enig warrn un hebbt twee ünnerscheedliche maakt: + un -. Dorwegen gifft dat de Beteknen "DVD+R" orr "DVD+RW". Ok de Loopwarken weern fröher jümmers op een Typ spezialiseert, Plus-Brenner kunnen keen Minus-Rohlinge brennen un annersrümmer. En Elend. Man vundaag is dat nich mehr so leeg; nu köönt de Loopwarken, de in niege PCs inbuut sünd orr in'n Laden verköfft warrt, jümmers beed Typen verknusen.

Tokumst:
Niege Typen vun DVDs schallt bald (Stand Sommer 2005) 30 GB faten könen. Se schallt HD-DVD heten. De Konkurrenz heet Blu-ray un schall bet 50 GB Kapazität hebben. Beed niege Typen köönt avers in konventionelle DVD-Loopwarken nich utleest warrn, wieldat se en annern Typ vun Laser brukt. Wenn de op'n Markt kaamt, is also mal wedder niege Hardware fällig.

DVD-Brenner

En Loopwark, dat DVDs nich bloots lesen, man ok op schrieven kann. Warrt kort ok DVD-RW nöömt.