M

Mac, Macintosh

"Mac" is de Spitznaam vun den Macintosh-Rekner, de vun de Firma Apple buut warrt. De Macintosh is en Rekner, de sünnerlich för Multimedia-Opgaven knövig un good is. He hett en egen Bedreevssystem, dat MacOS. Avers liekers sünd bloots 5% vun de Computers Macs; de allermehrsten Privat-PCs sünd IBM-kompatible PCs un loopt ünner Windows.

Mac-Adresse

MAC is de Afkörten för Media Access Control, also Medientogangskuntrull. De Mac-Adress is en eendüdige Adress vun Reedschapen in en Nettwark, jüst so as de IP-Adress. Ünnerscheed: Mac-Adressen sünd fast un ännert sik nich; se sünd in de Hardware vun't Nettwark inbuut, also in de Nettwarkkoort orr den Nettwarkadapter. De Mac-Adress un de IP-Adress köönt natüürlich inenanner ümwannelt warrn; elk Adress betekent ja en Deelnehmer an en Nettwark. Dat Ümwanneln maakt dat ARP.

Mail

Kort för Email.

Mainboard

Dat is de grote Platine mit de velen güllnen Leiterbahnen dorop, de dat Kernstück vun de Hardware vun den PC is. Dat warrt ok de Hauptplatine nöömt. Op dat Mainboard sitt de Prozessor, de Chipsatz, de BIOS-Chip, de Slots för de Koorten un för den RAM un velen annern wichtigen Kraam.

Makro

En Makro is en Tosamenfaten vun Befehle ünner en niegen Naam, also as en niegen Befehl. De Befehle brukt een denn nicht mehr enkelt optoropen. Dat is na sin Wesen en Programm.

Malware

En Kunstwoort ut "malicious software", d.h. böösoordige Software. Dat meent alle Programme, de Schaden anrichten orr den Anwenner överdüveln orr utnütten wüllt — Viren, Trojaners, Spionaageprogramme usw.

markieren

Een Saak oder en poor Saken utwählen, op de de neegste Befehl denn anwennt warrn schall. Wenn wat markeert is, weet de Computer, dat he dormit glieks wat anstelln schall. Dat Markeern passeert mehrst dörch Anklicken oder Överstrieken mit daldrückte Muustast.

Maus

En Ingaav-Gereedschap. Hett vörn twee Tasten to'n Klicken un achtern en Kabel, 'neem de Klicks dörch an'n Computer övermiddelt warrt. Süht ok binah ut as en Muus, wenn dat Kabel de Steert is. Man vundaag hebbt mennig Müüs keen Kabel mehr. Dat sünd denn Funkmüüs. De Kommunikaschoon vun'e Muus mit'n Computer geiht denn över Funk.
Mennig Müüs hebbt avers so'n lütt Rad merrn de Tasten. Dar köönt Se an dreihn. Kiekt Se na bi Wheel.

Mausklick

De Muustast een Mal kort daldrücken. Dormit warrt Befehlen utlööst oder Objekte markeert.

Mauszeiger

De Muuswieser is normalerwies de lütte Piel, de op'n Billschirm jümmerjachtet, wenn Se de Muus beweegt. Man de Foorm vun den Muuswieser variiert vun Fall to Fall: Över Text is he en Strich, wenn Se in Grafiken markeert, is he en Fademkrüüz usw. Bavento gifft dat Dusende lustige Muuswieser-Foorms, de bloots to'n Spaaß dor sünd un de een tosättlich installeern kann. De kannst faken as lütte Datein in't Internet rünnerladen.

MB

Afkörten för Megabyte.

MBit

Mega-Bit, d.h. ca. 1 Millioon Bit. Düsse Einheit warrt mehrst bloots för Geswinnigkeitsangaven bruukt, de kenntenekt, wa gau en Datentransfer geiht, t.B. 100 MBit/s (also MBit per Sekunn).

Medienwiedergabe

Dat gode ole Multimediaprogramm vun Windows 98.

Megabyte

Maat för Datenmengen. Afkörten MB. 1 MB = 1000 Kilobytes. "mega" heet ja jümmers "mal een Millioon", un 1 MB is denn so üm un bi een Millioon Bytes.

Megahertz

Afkörten MHz. Dat meet en Frequenz un steiht för "Millioon Hertz".

Memory

Ingelsch för "Gedächtnis". Dat meent den RAM.

Memory Stick

Anner Beteknen för den USB-Stick.

Menü

Utwahl vun Befehlen. Mehrst klappt dat ut, wenn Se op den Naam vun't Menü klickt. Ut dat Menü wählt Se sik denn wedder'n Befehl per Klick. Dat Bild wiest dat Menü Bearbeiten, as dat utklappt is.

 

Menüleiste

En Liest in Programmfenster, 'neem en Reeg Menüs blangen enanner staht.

Menüpunkt

En Indrag in en Menü.

Metasuchmaschine

Wöörtlich "Twüschen-Söökmaschien". En Söökmaschien, de de Söökwöör an stückerwat annere Söökmaschiens wiedergifft, de ehr Ergeevnissen insammelt un Se präsenteert. Faken kannst so bequemer un grünnlicher söken as mit bloots een Söökmaschien to Tied. En gode Metasöökmaschien is www.metager.de.

MHz

Afkörten för Megahertz.

Microsoft

Grote Software-Firma in de USA, hett dat Bedreevssystem Windows maakt.

Microsoft Office

Dat Office-Paket vun de Firma Microsoft. De Bestanddelen sünd: Dat Textverarbeitungsprogramm Word, dat Tabellnkalkulaschoonsprogramm Excel, dat Präsentaschoonsprogramm Powerpoint, de Datenbank Access, dat Websiedenerstellprogramm Frontpage un dat Email- un Kommunikaschoonsprogramm Outlook.

MIDI

Afkörten för Musical Instruments Digital Interface. En Standard för Kommunikaschoon twüschen elektroonsche Musikinstrumente (Synthesizer & Co.) un Computer. Ok en Format vun Klangdatein op den Computer. De Dateiendung is .mid. De Datein sünd heel spaarsam (lütt vun de Dateigrött) un klingt doch enigermaten. Dorwegen warrt se geern in't Internet insett.

Bispill för en Midi-Datei: Düsse Datei (hier klicken) is meist 5 Minuten lang un bloots 22 kb groot!

MIME

Steiht för "Multipurpose Internet Mail Extensions", also "veelsiedige Internet-Mail-Erweiterung". Dat is en Codeerungs-Standard för Emails, de dat mööglich maakt, dat Emails in't HTML-Formaat schreven sünd, dat also Biller un Sünnerteken in Emails mööglich sünd, dat se Attachments vun ünnerscheedlich Aarten hebben köönt, de ok alle direkt apenmaakt warrn köönt. De mehrsten Emails warrt vundaag na düssen Standard codeert.

Modem

Tosamensett ut Modulator-Demodulator. Dat is en Reedschap, de digitale Signale, also Computerdaten, in't analoge Telefoonnetz överdragen kann un Daten, de ut dat Telefoonnetz kaamt, wedder för den Computer digitaliseern kann. Dat brukt een, wenn een dat Internet vun Tohuus nütten will un dorför keen digitalen Standard (t.B. ISDN) nütten kann oder will.

Fröher weer en Modem in en niegen PC nich sülvstverständlich. Ut de Tied gifft dat noch de externen Modems, de vun buten an den PC anslaten warrn müßten. Vundaag gifft eentlich bloots noch interne Modems, de as Instek-Koort in't Gehüüs vun'n PC sitt.

Monitor

En anner Woort för den Billschirm.

MP3

Een Verfahrn, Musikdatein to komprimeern. De Delen vun de Musik, de dat minschliche Ohr doch nich richtig höörn kann, warrt wegsneden, un rut kümmt en veel lüttere Datei. De hett de Endung .mp3 (süh na bi Dateiformaat). Dat maakt dat mööglich, dat Musik ok över't Internet schickt warrn kann. Süh ok Peer-to-Peer.

MP3-Player

Dat kann en Programm ween, dat op den PC MP3-Datein afspeelt (dat kann jedeen Multimedia-Programm, ok de Programme, de mit de Bedreevssysteme mitlevert warrt). Kann avers ok en lütt Maschien ween, op dat MP3-Datein spiekert un mobil afspeelt warrt — sowat, wat de Joggers üm'n Hals bammeln hebbt, wenn se dör'n Park jachtert mit Musik in't Ohr. Bispill: De iPod.

MS

Afkörten för Microsoft.

MS-DOS

Süh bi DOS.

Multimedia

Dat Tosamenwirken vun Biller, Toon, Text, Videosequenzen usw. to glieke Tied, also in datsülvige Programm.

Multimedia-Player

En Programm to'n Afspelen vun digitale Videos orr vun Live-Streams ut't Internet. Dat gifft Dutzen dorvun, de mehrsten sünd gratis orr tominnst in en Basisverschoon gratis. Kannst alle bi de Herstellerfirmen in't Internet rünnerladen.

Multisession

Kiek na bi Session.

Multitasking

Dat heet, dat op den PC mehrere Tasks (Programme) to glieke Tied an Opgaven arbeidt. Se köönt t.B. to glieke Tied en Download ut dat Internet lopen hebben, en Video aflopen laten un en Speel spelen. Oder wenn Se en Schachprogramm hebbt, köönt Se den PC en ganzes Schachturnier gegen sik sülven utdragen laten — veele Partien to glieke Tied.

Dat is nicht wohr un wohraftig gliektiedig; dat Bedreevssystem deelt bloots de Arbeitstied vun den Prozessor mang de Tasks op. (Dat kann nich elkeen Bedreevssystem.) Dat geiht mehrst so gau, dat een glöövt, dat is simultan, man in Wohrheit bearbeit de Prozessor de Tasks alle afwesseln.

Multiuser

En Multiuser-Bedreevssystem is en Bedreevssystem, dat stückerwat User togliek verwalten kann.