Bild-un-Gedicht-Warken
...as eens schafft ut Biller un Texte, de tomehrst op Plattpartu.de to'n eersten Maal publizeert warrt
  Tüschken Waoter un Land (L.Lüske)
  Figuurenspill (L.Lüske)
  Anstieg (L.Lüske, M.-L. Lessing)
  Kalennerbläder för 2012. Biller vun Hort Rehmann, Verse vun M.-L. Lessing
  Kalennerbläder för 2011. Biller vun E.Holldorf, Verse vun M.-L. Lessing
  Advent (L. Lüske)
  In memoriam Benoît Mandelbrot (L.Lüske, M.-L. Lessing)
  Figurenkosmos (L. Lüske)
  Lecht (L. Lüske)
  De Straat vun'e Wächters (M.-L. Lessing)
  Haofen in Ies (L. Lüske)
  Wiehnachten — De Stern is dor (L.Lüske)
  Advent (L. Lüske)
  Aobendlecht (L.Lüske)
  Wegwieser — Weltenruum (L. Lüske)
  Fasten Grund (C.Denker, L. Lüske)
  Weeg (K. Renfert)
  Lichtsöker (R. Witzke)
  Op Wacht (C.Ahlborn, M.Hausmann)
  Hillge Nacht (L. Lüske)
  Ok en Baukliäser (J.Brake)
  Kalennerblatt: Sommer (H.Tölke, L.Lüske)
  Kalennerblatt: vun Lent na Sommer (H.Tölke, L.Lüske)
  Kalennerblatt: Fröhjahr (H.Tölke, L.Lüske)
  Waoternacht (L. Lüske)
  Diamantenblööt (R. Witzke, M.-L. Lessing)
  Steinland (L. Lüske)
  Farvmusik (G. Staschen, L. Lüske)
  Aobendland (L. Lüske)
  Licht lücht de Richt (R. Witzke)
  De een fröögt na den Anker... (L.Lüske / R.Witzke)
  Mudder Eerd (R.Witzke)
  Inseln (L.Lüske)
  Winterenn
  Sternenies in'n Winter (L. Lüske)
  Passion (M.-L. Lessing, R. Witzke)
  Biblische Biller (M.-L. Lessing)
  Hänne (L. Schmülling)
  Panische Ballaad (M.-L. Lessing)
  To Ewigkeetssünndag 2005 (U.Biemüller, R.Witzke)
  Aarndank 2005 (M.-L. Lessing)
  Mondland (Gertrud Everding)
  Biller vun Ludgerd Lüske mit Versen vun M.-L. Lessing
  Mai-Gröten mit Tedje Storm
  Maanden-Notizen. Fotos un Gedichte (M.-L. Lessing)
  Fru Lot (R.Witzke, M.-L. Lessing)
  To Karfriedag un Ostern (R.Witzke, M.-L. Lessing)
  Dat Enn (R.Witzke, M.-L. Lessing)
  An de Steilküst (R.Witzke, M.-L. Lessing)
  De Grote See (R.Witzke, M.-L. Lessing)
  Harvst (R.Witzke)
  Blaag (R.Witzke)
  Is Sommer (R.Witzke)
  Erinnern an den Goorn (E.Bock)
  Halleluja! (R.Witzke)
  En lengen Blick / Op de Söök (R.Witzke)
  Jümmer op Wacht (R.Witzke)
  De letzte Fohrt (R.Witzke, M.-L. Lessing)
  Jona (R.Witzke)
  De Welt is Klang (R.Witzke)
  Anker (R.Witzke, M.-L. Lessing)
  Bargen tosieden (R.Witzke)
  Strand (R.Witzke)
  De Anfang (R.Witzke, M.-L. Lessing)


na baven