K

Kapazität

De Meng vun Daten, de en Datendreger faten kann. Warrt in desülvigen Maaten angeven as Dateigrött: in Kilobyte, Megabyte, Gigabyte.

Karte

De Instekkoorten för den PC warrt in Slots op dat Mainboard steckt. De Koorten sünd lütte Delen Elektronik, de to den Computer besünnere Fähigkeiten toföögt: t.B. en Soundkoort, dat de Computer Musik maken kann, orrer en Grafikkoort, de för dat Bild op'n Billschirm nödig is, orrer en Modem. — Mennig solk Saken kaamt vundaag al onboard, dor brukt een denn keen Koort mehr för.

kB

Afkörten för Kilobyte.

Key

Utspraken "Kie". Ingelsch för "Taste". De Anwiesen "Press any key to continue" heet also "Drückt Se jichenseen Tast, dat dat hier wiedergeiht".

Keyboard

Utspraken "Kiebord". Dat ingelsche Woort för de Tastatuur.

Key-logger

En achtertücksches lüttes Programm, dat vun Hackers (orr Crackers) in de Welt sett warrt, de Tastatuuringaven vun anner Minschen uttospikeleern. De Key-logger kümmt heemlich op SeEhrn PC, un Se warrt em nich wies; he tellt to de Trojaner. He överwacht allens, wat Se in de Tastatuur tippt, sünnerlich Vermaak hett he an Passwöör, Kreditkoortennummern un Togangscodes; un düsse Saken mellt he denn heemlich över't Internet sin Baas, de annerswo sitt.

Kiddies, Script Kiddies

Naam för överspöönsche Junglü, de nich veel köönt, avers versöökt, Hacker un Cracker natomaken un mit Hülp vun Scripten, de een mehrst in't Internet downloaden kann, Viren, Woorms orr annern Schaden optostelln.

Kilobyte

Maat för Datenmengen. 1 kB = 1024 Bytes. "kilo" heet ja jümmers "mal dusend", un de 24 sünd so'n Aart Rundungsfehler.

Klammeraffe

Flapsige Naam för dat @-Teken, dat in Emailadressen bruukt warrt. Dat @ heet offiziell "at" (spraken "et"). Se kriggt dat, wenn Se de AltGr-Tast daldrückt un denn op de Tast mit dat Q drückt.

klicken

Mit dat Klicken geevt Se den Computer Befehle mit de Muus.
Normaal klicken heet, de linke Muustast eenmal kort daaldrücken.
Duppelklicken heet, de linke Muustast tweemal gau nananner daaldrücken.
Rechtsklicken heet, de rechte Muustast eenmal kort daaldrücken. Denn kümmst mehrst dat Kontextmenü.

Kommandozeile

En Reeg, 'neem Se en Befehl intippen köönt. Weer wied un sied begäng bi öllere Bedreevssystemen, bi de elk Befehl intippt warrn müss, so as DOS. Finnt een avers ok vundaag noch in mennig Programmen un t.B. ok in Windows XP, wenn Se Start | Ausführen wählt. Süh ok bi Prompt.

kompatibel

Heet so veel as "verdreeglich". Twee Computer, de merrnanner kumpatibel sünd, sünd in'n Wesentlichen bugliek, ok wenn se vun ünnerscheedliche Fabrikate sünd; se köönt desülvige Hardware un Software benütten, Datendreger uttuuschen (t.B. Disketten) usw.

komprimieren

Ut en grote Datei (vele Bytes) en lüttere maken (weniger Bytes). In'n Ideaalfall geiht dorbi keen Informaschoon verlaren, un dat lett sik ok wedder trüchdreihn. Süh ok bi packen. — Gifft avers ok Kompressionsverfahren, t.B. för Bilddatein, 'neem Informaschoon bi wegsmeten warrt.

Woto maakt een dat? Wenn Se en grote Datei t.B. över't Internet per Email verschicken wüllt, denn schullt Se överleggen, wat Se de nich beter komprimeern schullt. Dorto kann een t.B. WinZip benütten.

konfigurieren

En komplexe Saak, t.B. en Programm, so hendreihn, as een dat an'n leevsten hett; dat individuell trechtmaken orr an bestimmte Opgaven anpassen. Mehrst kannst komplexe Programme över Dialoogfenster konfigureern.

Kontextmenü

Düt Menü kriggt Se in Windows, wenn Se op en Saak mit de rechte Muustaste klickt. Dat Kontextmenü is för jede Saak anners, denn dar sitt jümmers de wichtigsten Befehlen to en Saak in.

.......
De Kontextmenüs vun Startknoop un Klock in Windows 98

konvertieren

Daten vun een Format in en anner överföhren, t.B. en Excel-Datei in en Datenbankformat orr en Word-Datei in en anner Textformat. Konverteern schall normaal ahn Verlusten an Informaschoon aflopen.

Kopfzeile

De Koppreeg is in Dokmente en Reeg baven op dat Blatt, de op alle Sieden wedderhaalt warrt. Dorüm schrifft een in düsse Reeg Saken, de jümmers gliek blieven schallt, t.B. en Breefkopp orr en Överschrift. De Tweeschen vun de Koppreeg is de Footreeg.

Düt Bild rechterhand wiest en Dokment mit Kopp- un Footreeg. In de Koppreeg sitt de Breefkopp vun Mina Muster, in de Footreeg hett se ehr Bankverbinnung sett. En anner Bispeelbild finnt Se bi de Footreeg.

Kopieren

En Datei oder en Deel vun en Datei verveelfältigen. In Anwennerprogramme löppt dat so:
1. Se markeert, wat Se kopeern wullt.
2. Se geevt den Kopeern-Befehl (de finnt Se in Menü Bearbeiten oder in't Kontextmenü).
3. De Saak blifft an ehr Steed, man de is nu in't "Gedächtnis", in de Twüschenaflaag.
4. Achterna köönt Se de Saak wedder infögen, so faken Se wullt.

Tipp: Keen Menü Bearbeiten to sehn? Ok keen Kontextmenü? Denn probeert Se mal den Tastengriep Strg+C. Dat is universell in Windows un funscheneert ok noch in Dialoogfinster un sowat, 'neem dat süß keen Menü gifft.

Kopierschutz

Ünnerscheedlich Maßnahmen besünners vun de Musik-, Film- un Software-Industrie, de verhinnern schallt, dat de CDs un DVDs mit de ehr Produkte lichthannig kopeert un dordör illegal bruukt warrn köönt. Süh ok bi DRM.