U

UCS

Afkörten för Unicode Character System, d.h. Unicode-Tekensystem. Süh Unicode.

UDP

En primitives Nettwark-Protokoll ut de Familie vun TCP/IP.

überschreiben

Dat heet, dat een dor, 'neem al Daten staht, annere Daten henschrifft. ("Dor" heet: an en bestimmte Steed op'n Datendreger.) Dat Daten, de överschreven warrt, sünd denn mehrst weg. Dat kümmt t.B. jümmers denn vör, wenn Se en Datei hebbt, de Se verännert hebbt un denn spiekern wüllt. Wenn Se ehr ünner densülvigen Dateinaam spiekert, warrt de ole Datei överschreven, un an ehr Steed steiht denn deaktuelle Datei. Wenn Se t.B. en Datei "Daagbook" föhrt, denn is dat richtig so, denn Se wüllt ja jümmers de aktuelle Datei hebben un nich de vun Anno Tobak. Man wenn Se ut Versehn twee Datein vun glieke Naams in densülvigen Ordner afleggen wüllt, denn warrt ok een dorvun överschreven (süh grotes Bild). Liekso is dat, wenn Se en Datei ünner en Naam spiekern wüllt, ünner den al en Datei in densülvigen Ordner liggen deit. Denn kriggt Se en Mellung as in dat lütte Bild.

 

 

 

Umschalt

De Tast, mit de een Grootbookstaven tostann bringt. Döögt ok för anner Teken, de op de Tasten baven afbillt sünd. — De ingelsche Naam vun de Tast is Shift.

Unicode

En Standard to'n Codeern vun Teken, de in'n internaschonalen Datenverkehr begäng is. Dormit köönt Teken in alle mööglichen frömden Schriften codeert warrn, t.B. ok araavsche un anner vigeliensche Schriften. In Unicode warrt elk Teken op 1 orr mehr Byte Platz codeert. De ASCII-Teken bruukt bloots 1 Byte, europääsche Sünnerteken 2 Byte, asiaatsche Teken kriggt 3 Byte — de günnt wi ehr denn ja ok.

Welk Spraken in welk Delen vun den Unicode-Tallenruum codeert warrt, köönt Se hier nalesen.

UNIX

En Bedreevssystem för ünnerscheedliche Computertypen, dat dorför maakt is, mennig Benütter to glieke Tied to verwalten — t.B. an Grootcomputers, in Firmen, Universitäten usw. Ok op PCs kann UNIX lopen; avers för PCs gifft dat ok dat Bedreevssystem Linux, dat op UNIX baseert un ümsüss is.

Untermenü

Wenn Se in'n Menü en Menüpunkt seht, de achtern so'n lüttjen swatten Piel hett, denn stekt dar en Ünnermenü ünner. Wiest oder klickt Se op den Menüpunkt, denn geiht dat op. Dar köönt Se denn den Befehl ut wählen.

updaten, Update

En Update is de niegste Verschoon vun en Software. (In'n Hardware-Tosaamhang warrt dat selten brukt.) De Software kann t.B. en Programm ween oder en annere Datei oder Tümp vun Datein, t.B. en Homepage. "Updaten" bedüüd denn, dat Update dörföhrn.
"Ik warr min Windows updaten" heet, ik warr mi de niegsten Komponenten vun Windows ut't Internet orrer vun CD installeern.
"Ik warr hüüt min Homepage updaten" heet, ik warr de niegsten Bidrääg, Biller un wat süss to min Homepage höört, in't WWW hoochladen.

upgraden

Dat bedüüd, en PC in'n Hardware-Beriek optorüsten, t.B. niege Buudelen orr niege Instekkoorten monteern. Kannst avers ok in'n Tosamenhang mit Software hören, t.B. "Ik warr min Bedreevssystem upgraden vun Windows 98 na Windows XP" orr so. Dat heet denn, dat en nieges, beters Programm installeert warrt.

uploaden, Upload

Wat vun den egen Computer in't Internet, d.h. op en Server dor, transfereern. Datsülvige as hoochladen — süh ok dor.

URI

Afkörten för "Uniform Resource Identifier", dat is en eendüdige Aart, Ressourcen in en Nettwark to beteknen. In't Internet warrt allens, wat an den Nettverkehr deelnehmen deit, dör en URI eendüdig kenntekent, ok Email-Deelnehmers un Webdeenste. De wichtigste Ünneraart vun de URIs sünd de URLs, mit de Websieden adresseert warrt.

URL

Afkörten för Uniform Resource Locator, de "eenzigaardige Oortsangaav" för elk Websiet in't WWW. Se köönt elk Websiet opropen, wenn Se de URL in de Adress-Reeg vun'n Browser indreegt. Wenn Se en Websiet apen hebbt, köönt Se de Adress dor ok lesen. Dat süht t.B. so ut:

http://www.plattpartu.de/comp/comp.htm

Leest Se dat man vun achtern na vörn! Denn warrt dat so opdröselt:

Dat bedüüd also: De Datei comp.htm ut'n Ordner comp op de Homepage www.plattpartu.de. Elk URL is eenzigaardig un wiest in't ganze WWW op jüst een Datei.

Utnahm: Frames

Wenn Se op en Websiet surft, de in Frames opdeelt is, kann dat ween, dat dor jümmers desülvige Naam baven stahn blifft, liekers wat Se annere Datein in de Frames laadt. Dat is ok bi düt Lexikon so.

URN

Noch en Ünnertyp vun URIs. En URN identifizeert en Ressource in en Nettwark mit en eendüdigen Naam, t.B. urn:lieselotte.

USB

Afkörten för Universal Serial Bus. En Ansluss för Peripherie-Reedschapen an'n PC. De USB-Ansluss hett veele Vördeel: He is heel licht to benütten; een kann de Reedschapen instöpseln, wieldess de PC al löppt; een kann de Reedschapen ok liekso merrnanner verstöpseln (t.B. de Muus in de Tastatuur); een kann 127 Reedschapen an densülvigen Ansluss lopen laten.

Jümmer mehr Peripherie-Reedschapen sünd vundaag för den USB-Ansluss maakt. Mehrst hett de PC avers bloots twee USB-Buchsen. Dor nütt dat denn wenig, dat een theoretisch 127 Reedschapen an een USB-Ansluss lopen laten kann, denn woneem schall een de instöpseln? Man dat gifft Afhülp: Lütte Verdeelers, so nöömte USB-Hubs, de een för poor Euro in'n Fachhannel köpen kann. De maakt ut een Ansluss denn 4 orrer 8. Dat eenzige Probleem is denn, dat dat Tempo vun de Datenöverdragung in de Knee geiht, wenn Se würklich Dutzen vun Reedschapen an densülvigen USB-Ansluss hangen doot.

USB-Stick

En Datendreger, de man bloots so groot is as en Füertüüg un den een bequem bi lopen PC in en USB-Ansluss stöpseln kann. Foorts warrt he vun't Bedreevssystem as Loopwark erkennt, un een kann Daten op spiekern orr dorvun rünnerlesen. De Spieker, op den de Daten dor liggt, is en Flash-ROM. — De USB-Stick is wiss dat Enn vun de Diskette. He is noch lichter un komodiger.

User

Utspraken "Juser". Ingelsch "Benütter, Bruker". Jüst dat is meent: De Minsch, de en Software orr Hardware bruken, anwennen, insetten will un deit — also Se un ik. "Userfreundlich" verklaart sik denn vun sülvst. So schullen Computer even ween.