R

RAL

En System to'n Codeern vun Farven. En intressante Websiet dorto is http://farbe.com/ral.htm.

RAM

Afkörten för "Random Access Memory". Dat "Korttiedgedächnis" vun'n Computer. De RAM is en Spieker, de bloots denn funscheneert, wenn dor Stroom is. Wenn de Computer utschalt warrt oder de Stroom utfallt, maakt de RAM ok Fieravend. Liekers, een brukt den RAM, wieldat dor all de Programmen un Daten rinpackt warrn, de Se op'n Billschirm sehn un mit de Se aktuell arbeiden wullt. De RAM arbeit veel gauer as de Fastplatt. Man wenn dor merrnmang de Arbeid de Stroom utfallt, sünd de Daten, de Se denn noch nich op Fastplatt sekert harrn, perdü.

Vundaag kaamt niege Computers mehrst mit tominnst 256 Mb RAM. Dat is hüüt ok dat Minimum. Wenn Se to wenig RAM hebbt, denn duert dat Laden lang un de Arbeit mit moderne Programmen geiht bloots ruckelig.

RAM is de Afkörten för Random Access Memory, dat heet "Spieker mit tofälligen Togang".

Raubkopie

En unberechtigte Kopie vun Datein, de dör Uurheberrecht schuult sünd, t.B. vun köffte Film-DVDs, lizenzplichtige Programme usw. Professionelle Roofkoperers köönt de DRM-Verfahrens, de dorgegen an gaht, deelwies knacken un verkloppt de Kopien mit goden Gewinn. Is avers illegal un kann orrig Maleschen geven.

RealPlayer

Programm to'n Videostreaming.

Rechner

En anner Woort för Computer.

Red Hat

En Hersteller vun en Linux-Verschoon.

RegEdit

Afkörten för Registry Editor. Dat Systemprogramm in Windows, mit dat een de Registry ankieken un ännern kann. — RegEdit ansmieten geiht so: Start | Ausführen..., denn regedit intippen un OK.

Vörsicht: In de Registry ännern is bloots wat för Lü, de sik utkennt! Anners kann dat böös in de Binsen gahn!

Registerkarte

Een Doaloogfenster mit 7 Registerkoorten.In Dialoogfenster is dat faken beten vull. Wenn een dor nu veel Saken instelln kann, denn is dat Dialoogfenster mehrst opdeelt in poor Registerkoorten. Dat sünd Koorten, de jede en egen Dialoogfenster dorstellt un op de Befehlen to een Thema staht. Düsse Koorten sünd in't Dialoogfenster achternanner "stapelt". De Registerkoorten seht Se jümmers baven in't Dialoogfenster; dor kiekt so Laschen rut. Dat sünd de Registertungen. Klickt een op de Lasch, kümmt de Registerkoort in'n Vörrergrunn. Dat ganze funscheneert liekers so as de ole Karteikassen; dor geev dat ok för elkeen Bookstaven en Koort, de beten wat wieder rutstunn un op de de Bookstaav schreven weer.

In dat Bild seht Se dat Dialoogfenster "Eigenschaften von Anzeige", 'neem Se de Billschirminstellungen ännern köönt. Dat hett söben Registerkoorten (baben in't Fenster sünd de Laschen).

Registrieren

Sik offischiell as Benütter vun en Programm bi den Hersteller vun't Programm anmellen. De Herstellers hebbt dat geern, avers de mehrsten Programme funscheneert ok ahn dat Registreern.

Registry

Utspraken "Redschistri". De Registreerdatenbank vun Windows. In düsse Datenbank warrt zentraal alle mööglichen Instelln vun Windows spiekert. Ok Programme köönt ehr Instelln dor afleggen.

In de Registry warrt t.B. spiekert, welk Datein mit welk Programm apenmaakt warrt, welk Befehle in de Kontextmenüs staht, welk individuelle Instelln welk User maakt hett usw. Mennig vun düsse Saken kannst nich vun buten verännern, sünnern bloots wenn du in de Registry ännerst. Dorto gifft dat RegEdit.

Reset

Ingelsch "Trüchsetten", d.h. alle Ännerungen vergeten un vun vörn anfangen. Vörn an't PC-Gehüüs is en Schalter, wenn Se op den drückt, warrt de Computer nieg start. Dat benütt een, wenn dat Bedreevssystem afstört is un sik de PC nich mehr ut dat Bedreevssystem utschalten lett. — Bi niege Computer is de Reset-Taste orr -Schalter faken inspaart. Denn mööt Se den Power-Schalter wat länger drücken.

Ressource

Een vun de swummerigsten Wöör üm den Computer. Dormit sünd je na Tosamenhang alle Bedreevsmiddel vun'n Computer meent: Hardware-Ressourcen so as Drucker, Spieker, Prozessorkapazität, Fastplatten, avers ok Software-Ressourcen as Programme un Datein. Wenn bi den Bedreev vun'n PC "de Ressourcen knapp warrt", denn heet dat t.B., dat de PC nu langsam an't Enn vun sin Knööv kümmt, dat keen RAM mehr frie is orr de Prozessor utlastet is. Seggt een avers, "ik heff Ressourcen in't Nettwark friegeven", denn meent he, he hett anner Nettwark-Maten den Togriep op sin Datein, Programme orr op sin Drucker verlöövt hett. "Ressource" kann also meist allens heten. — Op Ingelsch warrt dat blangenbi "resource" schreven, also bloots mit een s.

Retail

Ingelsch "Verkoop". Dat betekent de Vullverschoonen vun Programme, de to'n Alleen-Verköpen dacht sünd un nich mit jichenswelk Hardware tosamen utlevert warrt. Se sünd mehrst dürer as de OEM-Verschonen, man se sünd vullstännig.

RGB

Farvmodell, mit dat de Farven op den Billschirm tostann bröcht warrt: Se warrt ut Rood, Geel un Blaag tosamenmixt. De Billschirm wiest also eentlich bloots Pünkt (Pixel) in düsse Klöören. — Süh ok bi CMYK.

RJ

En Buu-Norm för Steckers un Buchsen. Süh ok bi Westernstecker.

Rohling

Dormit is nich en ruge Minsch meent, man en CD orr DVD, op de noch keen Daten schreven sünd. Op en CD-Rohling köönt Se also mit en CD-Brenner Daten brennen, op en DVD-Rohling mit en DVD-Brenner. (Op de DVD passt 25mal mehr as op de CD.) Solk Rohlinge gifft't t.B. in 10er-Pakete orr op 50er-Spindeln överall billig to köpen.

Rollbalken

Heet ok Bildlaufleiste oder Scrollbar (ingelsch). En Liest, de denn opdükt, wenn dor wat nich ganz in't Bild passen deit — wenn en Fenster to lütt is to'n Bispill. Dat gifft dat heel faken. Denn köönt Se mit den Rullbalken den Utsnitt in dat Fenster bestimmen oder wieder na nerrn "bläddern", wenn Se en langen Text lest. Dat gifft waagrechte un lootrechte Rullbalken, as in dat Bild.

Düt Bild wiest, woans Se de Rullbalken bedeent: Se köönt op de lütten Piel an beed Sieden klicken, oder Se treckt an den Rolllift, de griese Box, de op den Balken löppt.

ROM

Ingelsch Afkörten för "Read only Memory", d.h. "Spieker, den een bloots lesen kann". Dat is en beten tüdelig utdrückt, denn dat klingt, as wenn een op ROM gor nix schrieven kann. Kann een avers doch. ROMs sünd eenfach Spiekerchips, de de Daten ok ahn Stroom behollen köönt — in'n Ünnerscheed to den RAM, de de Daten vergitt, sodraad de Stroom weg is. Fast inbuute ROMs gifft dat ok op dat Mainboard vun'n PC. Man ok buten vun den PC kaamt mehr un mehr ROMs to'n Gebruuk — in all de lütten Spiekerkoorten in Digitaalkameras, USB-Sticks usw.

Dat de CD faken ok CD-ROM nöömt warrt, kümmt dorvun, dat Daten op en CD normalerwies würklich bloots een Maal schreven warrn köönt — dorna kannst ehr bloots noch lesen.

Root

Utspraken "Ruut", dat ingelsche Woort för "Wöttel". De bövelste Evene vun en Datei-Hierarchie warrt Root nöömt. Mehrst is dat de Evene vun't Loopwark, t.B. C:\ orr A:\. Een snackt ok vun't "Root-Verzeichnis des Laufwerks". C:\Programme is denn nich mehr dat Root-Verzeichnis. — Süh ok bi Padd.

Router

En Computer in Nettwarken (sünnerlich in't Internet), de dorför dor is, dat Narichten, de över dat Nettwark loopt, den besten Weg (Route) gaht, un de Nettwarken mit'nanner verbinden deit. In lütte Nettwarken, t.B. in en Familien-Nettwark mit dree orr veer Computers, is de Router eenfach en lütte Reedschap, de dat Nettwark mit dat Internet verbinnen deit.

RTF

En Dateiformat för Textdatein, dat an keen bestimmtes Schrievprogramm bunnen is, man vun meist alle leest warrn kann. Also en Aart Universaal-Textformat. Dordör is dat mööglich, dat Formateerungen vun den Text bestahn blifft un dat Ganze nich verratzt utsüht, wenn Se de Textdatei twüschen ganz ünnerscheedliche Programme rümmertuuscht.

RW, RW-Medien

Afkörten för ingelsch "Read/Write", also "lees un schriff". Düsse Afkörten warrt jümmers denn bruukt, wenn op en Medium Lesen un Schrieven mööglich un verlöövt sünd, t.B.: